โจทย์สำคัญของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

สำหรับโจทย์ของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับมาคือ การคิดค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิต

    นับจากที่คณะสหเวชศาสตร์ ได้ประกาศตัวอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะเป็นคณะวิชาแห่งการวิจัยภายในปี 2553 มีงานวิจัยทาง Teaching และ Non-teaching ที่จะต้องผลิตงานวิจัยออกมาให้ได้ สำหรับโจทย์ของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับมาคือ การคิดค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิต นับจากที่คณบดีให้โจทย์มาถึงวันนี้ผมเองยังไม่ได้เสนอโครงร่างให้อาจารย์ได้ดูเป็นรูปธรรม และแน่นอนเพื่อให้ได้งานออกมาจะต้องมีการร่วมคิด ร่วมทำของบุคลากรในสำนักงานเลขานุการที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่งานการเงิน งานบริการการศึกษา งานนโยบายและแผน เพื่อให้ได้งานวิจัยเรื่องดังกล่าว แนวทางหนึ่งที่ได้รับการเสนอแนะคือ การใช้เครื่องมือ KM มาสกัดความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน และกิจกรรมหนึ่งที่สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ได้ทำคือ การเสวนาภาษาออฟฟิศ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสำเร็จ เพราะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม ผมไม่ต้องเป็นพระเอกคนเดียว เพราะมีคุณกิจหลายคนที่จะร่วมคิด ร่วมทำครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)