QA วันละดัชนี : 3. นโยบายคุณภาพ

บอย สหเวช
   การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) จะมีการกำหนดนโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิต สำนักงานเลขานุการเป็นหน่วยสนับสนุน ผมตีความว่าผลผลิตของสำนักงานคือ คุณภาพในการให้บริการ จากเดิมนโยบายคุณภาพ มีดังนี้ครับ

   1. สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ เพื่อก่อให้เกิด
       การประกันคุณภาพของหน่วยงาน
   2. ให้มีการจัดทำฐานข้อมูลของงานในสำนักงานเลขานุการคณะ
       ให้ครบทั้ง 5 งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้มีความ
       คล่องตัว
   3. สนับสนุนให้มีระบบติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของ
       สำนักงานเลขานุการคณะ เพื่อคุณภาพในการบริหารจัดการ
   4. สนับสนุนให้บุคลากรในสำนักงานเลขานุการคณะ มีส่วนร่วมใน
       การบริหารงาน
   5. ให้มีการปรับปรุงสถานที่ทำงานและสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออำนวย
       ต่อการให้บริการโดยจัดทำกิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเนื่อง


   ขอเสนอปรับแบบยังไม่สรุปดังนี้ครับ

    1. สนับสนุนให้บุคลากรทำวิจัยสถาบัน เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพ
    2. สนับสนุนให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกรูปแบบ
        เพื่อนำไปสู่การเป็นสำนักงานแห่งการเรียนรู้
    3. ส่งเสริมให้มีนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน
        เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
    4. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
        สำนักงาน เพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกัน
    5. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมให้เป็น
        สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ด้วยการทำกิจกรรม 5 ส.
        อย่างต่อเนื่อง

     ขอเชิญชาว Office KM และผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นได้ครับ

                                                                                     บอย สหเวช
                                                                                      5 ม.ค. 49

                                           
       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#การประกันคุณภาพ#ดัชนีที่7.5-50#ดัชนีที่4.1-50#ดัชนีที่9.3-50#sar-on-blog#qaวันละดัชนี

หมายเลขบันทึก: 71055, เขียน: 05 Jan 2007 @ 16:33 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 16:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

วายุส์ ก้อย
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 
ขอแก้ ข้อ5 ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดีทั้งทางสุขภาพกายและสุขภาพใจ โดยการมีการเล่นกีฬาด้วยกันเพื่อก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ       
ญ.เกต
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 

ข้อปรับเปลี่ยน ข้อที่ 4 จาก"เปิดโอกาส" เป็น "สนับสนุน" แทน

นิตยา
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยทุกข้อ