การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) จะมีการกำหนดนโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิต สำนักงานเลขานุการเป็นหน่วยสนับสนุน ผมตีความว่าผลผลิตของสำนักงานคือ คุณภาพในการให้บริการ จากเดิมนโยบายคุณภาพ มีดังนี้ครับ

   1. สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ เพื่อก่อให้เกิด
       การประกันคุณภาพของหน่วยงาน
   2. ให้มีการจัดทำฐานข้อมูลของงานในสำนักงานเลขานุการคณะ
       ให้ครบทั้ง 5 งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้มีความ
       คล่องตัว
   3. สนับสนุนให้มีระบบติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของ
       สำนักงานเลขานุการคณะ เพื่อคุณภาพในการบริหารจัดการ
   4. สนับสนุนให้บุคลากรในสำนักงานเลขานุการคณะ มีส่วนร่วมใน
       การบริหารงาน
   5. ให้มีการปรับปรุงสถานที่ทำงานและสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออำนวย
       ต่อการให้บริการโดยจัดทำกิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเนื่อง


   ขอเสนอปรับแบบยังไม่สรุปดังนี้ครับ

    1. สนับสนุนให้บุคลากรทำวิจัยสถาบัน เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพ
    2. สนับสนุนให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกรูปแบบ
        เพื่อนำไปสู่การเป็นสำนักงานแห่งการเรียนรู้
    3. ส่งเสริมให้มีนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน
        เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
    4. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
        สำนักงาน เพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกัน
    5. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมให้เป็น
        สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ด้วยการทำกิจกรรม 5 ส.
        อย่างต่อเนื่อง

     ขอเชิญชาว Office KM และผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นได้ครับ

                                                                                     บอย สหเวช
                                                                                      5 ม.ค. 49