ผู้แจ้งความจริงแก่ผู้ป่วยควรเป็นผู้ที่รับผิดชอบให้การดูแลรักษาผู้ป่วย ใกล้ชิด และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วยและญาติ ซึ่งน่าจะเป็นหน้าที่ของแพทย์เจ้าของไข้ เพราะการแจ้งความจริงแก่ผู้ป่วยนั้นไม่ได้เป็นการพูดคุยที่เสร็จสิ้นภายในครั้งเดียว   แต่จะมีหัวข้ออื่นๆ ที่จะต้องพูดคุยกันตามมาอีกหลายเรื่อง เช่น   ข้อสงสัยที่ผู้ป่วยอาจจะมีในเรื่องต่างๆ    การอยากถามเกี่ยวกับการวินิจฉัย   หรือการวางแผนการรักษา   เป็นต้น