บันทึกไว้สอนตน

1 .  หลักธรรมจะไม่ทิ้งเราถ้าเราไม่ทิ้งหลักธรรม

2 .  ความรู้สึกชื่นชมของคนเรามีความรู้สึกชอบแล้วเกิดความประทับใจติดตามมา

3 .  ความรู้ทำให้เราองอาจ  มารยาททำให้เรามีเสน่ห์

4 .  ผู้ที่รู้เท่าทันคนอื่นแสดงว่าเขาเป็นผู้ที่มีความสังเกตอย่างรอบคอบ

5 .  การเจอปัญหาเฉพาะหน้าแล้วรีบแก้ไขได้เป็นการฝึกปฏิภาณอย่างดีทีเดียว

6 .  อย่าประมาทว่าเงินมีน้อยและอย่าคอยวาสนาลงมือทำเลย

7 .  ความสุขของคนเราขึ้นอยู่กับความพอใจและรู้จักพอและพึ่งตนเองได้

8 .  กิเลสคือความทุกข์ที่เผาผลาญจิตใจให้กระวนกระวายอยู่ตลอดเวลา

9 .  คนเราเป็นอย่างที่เราคิดไว้  เหมือนตัวเราเป็นอย่างที่เรากินเข้าไป

ด้วยความปรารถนาดี

จาก...umi