การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน ตอนที่ ๗

โครงการของทีมตราด

โครงการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนตำบลเขาสมิง  อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด” 

สรุปโครงการ                                                  

หัวหน้าโครงการ            :        นายธีระ  วัชรปราณี

หน่วยงานต้นสังกัด        :         สำนักพัฒนาประชาสังคมสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
หน่วยงานร่วมโครงการ   :         ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ระยะเวลาดำเนินการ   :            1 ปี  1 เดือน (15 มิถุนายน 2548 ถึง วันที่ 14 กรกฎาคม 2549)

วัตถุประสงค์โครงการ

1.  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความสามารถของแกนนำกลุ่มในการแก้ปัญหาและพัฒนากลุ่มของตนเอง

2.  เพื่อศึกษากระบวนการจัดการความรู้ที่ทำให้เครือข่าย กลุ่ม สมาชิก บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

3.  เพื่อศึกษาระบบสนับสนุนที่เอื้อให้การจัดการความรู้ของเครือข่าย กลุ่ม สมาชิก เกิดประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Output)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  พัฒนาความสามารถแกนนำกลุ่มเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ จำนวน 3 คน จัดการเรียนรู้ระดับตำบล จำนวน 10 คน ระดับกลุ่มจำนวน 27 คน ที่สามารถขับเคลื่อนเครือข่ายการเงินชุมชนตำบลไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้

2.  ได้เครื่องมือจัดการความรู้ที่ทำให้เครือข่าย กลุ่มและสมาชิก บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

3.   เกิดสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชนระดับตำบล

4.  ข้อเสนอเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนที่เอื้อให้การจัดการความรู้ขององค์กรการเงินชุมชนเกิดประสิทธิภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)