การเลี้ยงหมูมีประวัติของการจัดการความรู้คู่กับการดำเนินวิถีชีวิตของเกษตรกรมาช้านาน แต่ละสมัยพฤติกรรมคนเลี้ยงหมูก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ ปรากฏการณ์ ซึ่งแล้วแต่ปัจจัยแวดล้อม  แต่สถานการณ์ที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมคนเลี้ยงหมูเห็นได้ในเชิงประจักษ์คือ

 1 คนเลี้ยงหมูถือตำราการเลี้ยงหมูแบบดั้งเดิม

  2 การเปลี่ยนแปลงวิธีการเลี้ยงหมูเป็นไปอย่างช้า ๆ

  3 การเลี้ยงหมูแบบเกษตรกรถือว่าเป็นกิจกรรมประจำวัน หรือเป็นหน้าที่ ที่จะหางานให้ตัวเองได้ทำ

  4 เกษตรกรที่เลี้ยงหมู กำลังจะนำกิจกรรมเข้าไปสู่ระบบฟาร์ม

  5 เกษตรกรเคยบ่นอยู่เสมอว่า การเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่น ดีกว่าการเลี้ยงหมู

   6 วิธีการจำหน่ายประชากรหมูของเกษตรกรมีหลายรูปแบบ  แลกกับแรงงาน  แลกเปลี่ยนกับข้าว แจกเนื้อกับคะแนนเจ้าของเบอร์การเลือกตั้ง ฯลฯ 

ขอบคุณครูบาสุทธินันท์