2022-05-08 ศัพท์ น่าสับสน - Set – G – good & well & goodwill


Revision G

2022-05-08

ศัพท์ น่าสับสน - Set – G – good & well & goodwill

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น 

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Ref/: gtk#598429 & 683361 dtd. 20201005

 

Dictionary.com

ออกเสียง “Good” = ‘good

ออกเสียง “Well” = ‘wel

 

The A-Z of Correct English Common Errors Dictionary

good will or goodwill

           Always write as one word 

when referring to 

           the prestige and trading value of a business. ­ 

83 TEAMFLY Team-Fly® He bought the GOODWILL for five thousand pounds. 

Use either two words or one word 

when referring to 

general feelings of kindness and support.

As a gesture of GOOD WILL, she cancelled the fine.

 

Dictionary of Problem Words and Expression

good & well

Good is an adjective

“to see a good play”; 

“to have a good time.”

Well is both an adjective and an adverb

but with different meanings; 

as an adjective, “in good health,” 

and as an adverb, “ably”: 

“Since my illness, I felt well.” 

“The cast performed well in the first act.” 

Good may be used correctly after 

such linking verbs 

as seem, smell, and taste.

In such uses, 

good remain an adjective that qualifies the subject 

and is not an adverb that modifies the verb

“Your report seems good to me.”

But good cannot qualify a verb directly:

“She speaks well (not good).” 

Good appears in such trite, informal expressions 

as      “make good,” 

          “good for nothing,” 

          “come to no good,” 

          “all to the good,” 

          “good egg,” 

          “good Joe,” 

          “good-oh,” 

          “goodies,” and

          “goody-goody.”
 

Common Errors in English Usage Dictionary

Good is the adjective;

well is the adverb. 

You do something well,

but you give someone something good

The exception is verbs of sensation 

in phrases 

such as       “the pie smells good,” or 

“I feel good.”

Despite the arguments of nigglers, (Someone who constantly criticizes in a petty way)

this is standard usage

Saying “the pie smells well” 

would imply that the pastry in question had a nose

Similarly, “I feel well” is also acceptable, 

especially when discussing health; 

but it is not the only correct usage.

 

Dictionary.com

USAGE NOTE FOR GOOD

Good is common as an adverb

in informal speech, 

especially after forms of do: 

He did good on the test. 

She sees good with her new glasses. 

This use does not occur in formal speech or edited writing, 

where the adverb well is used instead

He did well on the test. She sees well with her new glasses.

The adjective good is standard after linking verbs 

like taste, smell, look, feel, be, and seem: 

Everything tastes good. 

The biscuits smell good. 

You're looking good today. 

When used after look or feel, 

good may refer to spirits as well as health

I'm feeling pretty good this morning, 

ready to take on the world. 

Well is both an adjective and an adverb.

As an adjective used after look, feel, or other linking verbs, 

it often refers to good health

You're looking well; we missed you 

while you were in the hospital. 

 

Dictionary.com

GRAMMAR NOTES FOR WELL

Sometimes an adverb like well 

is so often placed in front of and combined with

a certain past participle in order to modify it 

that the resulting adjectival combination 

achieves the status of a common word and is listed in dictionaries. 

 

In Dictionary.com you will find, for example

entries for well-advised and well-mannered; 

for ill-advised, ill-bred, and ill-conceived; 

and for half-baked and half-cocked. 

 

Some of these terms are given full definitions

while others are considered such obvious combinations 

that you can figure out for yourself

what they must mean

It is important to note, however, 

that compound adjectives like these are hyphenated 

for use before the noun they modify together. 

Thus we say that someone isa well-loved professor,” 

but there would be no hyphen between well and loved 

in a sentence like 

“My English professor is well loved and deserves the award.”


In a similar manner, adjectival compounds 

formed with better, best, little, lesser, least, etc., 

are also hyphenated when placed before the noun 

(a little-understood theory ),

but the hyphen is dropped 

when the adjectival combination follows the noun 

(his films are best known in England

or is itself modified by an adverb 

(a too little understood theory ).

 

There are exceptions to this pattern.

For example

when the combining adverb ends in –ly, no hyphen is required

whether the resulting adjectival combination

appears before or after the noun

a highly regarded surgeon; 

a surgeon who is highly regarded.
Don’t let the hyphens fool you. Punctuation can be tricky!

 

Merriam-Webster Dictionary

Choose the Right Synonym for well

Adjective

Healthy, Sound, Wholesome, Robust, Hale, Well

mean enjoying or indicative of good health. 

Healthy implies full strength and vigor

as well as freedom from signs of disease.  

a healthy family  

Sound emphasizes the absence of disease, weakness, or malfunction.  

sound heart.  

Wholesome implies appearance and behavior

indicating soundness and balance.  

a face with a wholesome glow  

Robust implies the opposite of all that is delicate or sickly.  

a lively, robust little boy  

Hale applies particularly to robustness in old age.  

still hale at the age of eighty  

Well implies merely freedom from disease or illness.  

she has never been a well person 

 

Merriam-Webster Dictionary:

Usage Guide

Good vs. Well: 

Adjective

An old notion that it is wrong to say "I feel good

in reference to health still occasionally appears in print. 

The origins of this notion are obscure,

but they seem to combine someone's idea that 

good should be reserved to describe virtue 

and uncertainty about 

whether an adverb or an adjective should follow feel.

 

Today nearly everyone agrees that 

both good and well can be predicate adjectives after feel. 

Both are used to express good health

but good may connote good spirits in addition to good health.

 

Merriam-Webster Dictionary:

Usage Guide

Good vs. Well

Adverb

Adverbial good has been under attack from the schoolroom 

since the 19th century.

Insistence on well rather than good 

has resulted in a split in connotation

well is standard, neutral, and colorless

while good is emotionally charged and emphatic

 

good cannot be adequately replaced by well. 

Adverbial good is primarily a spoken form; 

in writing it occurs in reported and fictional speech 

and in generally familiar or informal contexts.

 

American Heritage® Dictionary of the English Language,

good

Usage Note: 

In standard usagegood is an adjective, 

and the only verbs it should be used with are 

linking verbs such as be, seem, or appear: 

The future looks good. The soup tastes good. 

 

It should not be used as an adverb with other verbs

The car runs well (not good).

Thus, The dress fits well and looks good. 

 

American Heritage® Dictionary of the English Language

well

Usage Note: 

English speakers have used well 

both as an adjective and as an adverb since Old English times.

When applied to people

the adjective well usually refers to a state of health.

 

Like similar adjectives, such as ill and faint,

well in this use is normally restricted to the predicate,

as in He hasn't been well lately. 

Well does see occasional use before a noun,

as in Benjamin Franklin's 

"Poor Dick eats like a well man, and drinks like a sick.

It also appears in compound adjectives 

like well-baby and well-child, 

which are widely used by health-care providers.

 

Good, on the other hand, 

has a much wider range of senses

including "attractive,"

as in He looks good, and "competent,"

as in She's pretty good for a beginner, as well as "healthy." 

 

Random House Kernerman Webster's College Dictionary,

good′ish, adj.

syn: See property.

usage: 

The use of good as an adverb,

esp. after forms of do, is common only in informal speech

He did good on the test. 

In formal speech or edited writing 

the adverb well is used instead

He did well on the test. 

The adjective good is standard after linking verbs 

like taste, smell, look, feel, be, and seem: 

Everything tastes good. You're looking good today. 

When used after look or feel, 

good may refer to spirits as well as health. 

well as an adjective used after look, feel, or other linking verbs 

often refers to good health

You're looking well; we missed you 

while you were in the hospital. 

 

Collins COBUILD English Usage:

Good & well 

1. 'good'

Something that is good is pleasant, acceptable, or satisfactory

The comparative form of good is better

The superlative form is best.

Your French is better than mine.

This is the best cake I've ever eaten.

 

2. 'well'

Good is never an adverb

If you want to say that something is done to a high standard 

or to a great extent, 

you use well, not 'good'.

She speaks English well.

I don't know him very well.

 

The comparative form of well is better

The superlative form is best.

I changed seats so I could see better.

Use the method that works best for you.

 

Collins COBUILD English Usage:

well

1. used before a statement

In conversation

people sometimes say well 

when they are about to make a statement

Well can show that someone is hesitating 

or uncertain

but sometimes it has no meaning at all.

'Is that right?' – 'Well, I think so.'

In conversation

people also use well 

when they are correcting something they have just said.

We walked along in silence; 

well, not really silence, because she was humming.

It took me years, well months at least, 

to realise that he'd lied to me.

 

2. used as an adverb

Well is very commonly an adverb.

You use well to say that something is done 

to a high standard or to a great extent.

He handled it well.

The strategy has worked very well in the past.

You use well to emphasize some -ed participles

when they are part of a passive construction.

You seem to be well liked at work.

When well is used with an -ed participle

like this to make a compound adjective 

that comes before a noun

the compound usually has a hyphen.

She was seen having dinner with a well-known actor.

This is a very well-established custom.

When the compound adjective

comes after a verb, don't use a hyphen.

The author is well known in his native country of Scotland.

Their routine of a morning walk was well established.

You also use well in front of some prepositions

such as ahead of and behind.

The candidate is well ahead of his rivals in the opinion polls.

The border now lay well behind them.

When well is an adverb, 

its comparative and superlative forms are better and best.

People are better housed than ever before.

What works best is a balanced, sensible diet.

 

3. used as an adjective

Well is also an adjective

If you are well, you are healthy and not ill.

She looked well.

'How are you?' – 'I'm very well, thank you.'

 

Most British speakers do not use well in front of a noun.

They don't say, for example, 'He's a well man'. 

They say 'He's well'. 

However, American and Scottish speakers 

sometimes use well in front of a noun.

 

When well is an adjective

it does not have a comparative form

However, you can use better 

to say that the health of a sick person has improved

When better is used like this

it means 'less ill'.

He seems better today.

Better is more commonly used 

to say that someone has completely recovered 

from an illness or injury.

I hope you'll be better soon.

Her cold was better.

 

4. 'as well'

You use as well 

when you are giving more information about something.

Fresh fruit is healthier than tinned fruit. 

And it tastes nicer as well.

The woman laughed, and Jayah giggled as well.

หมายเลขบันทึก: 702580เขียนเมื่อ 8 พฤษภาคม 2022 16:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 พฤษภาคม 2022 14:04 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท