โปรแกรมความร่วมมือระหว่างเภสัชกรและพยาบาลในการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาตามความสมัครใจ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

นันทยา ประคองสาย
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วัตถุประสงค์
- เพื่อประเมินผลโปรแกรมความร่วมมือระหว่างเภสัชกรและพยาบาลในการรายงานอาการ อันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาตามความสมัครใจ ทั้งในด้านความรู้ของพยาบาลเกี่ยวกับการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ฯ ประสิทธิภาพในการรายงานอาการไม่พึงประสงค์ระหว่างพยาบาลที่เข้าร่วมและไม่ ได้เข้าร่วมโปรแกรม รสมทั้งความพึงพอใจของพยาบาลในการปฏิบัติงานค้นหาและรายงาน

วิธีการศึกษา
- เป็นการศึกษาเชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลประจำหอผู้ป่วยอายุรกรรมและศัลยกรรม วิธีการศึกษาประกอบด้วยการทดสอบความรู้ของพยาบาลจากแบบทดสอบที่สร้างขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลการค้นหาการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาโดยเภสัช กรและพยาบาล และการประเมินความพึงพอใจของพยาบาลในการปฏิบัติงานตามโปรแกรม ดำเนินการศึกษาระหว่างเดือน ธันวาคม 2547 ถึง มิถุนายน 2548

ผลการศึกษา
- พบว่า พยาบาลที่ได้รับการอบรมตามโปรแกรมจำนวน 8 ราย และพยาบาลประจำหอผู้ป่วยที่เข้าร่วมโปรแกรมจำนวน 44 ราย มีคะแนนเฉลี่ยหลังทดสอบความรู้หลังการเข้าร่วมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขณะที่พยาบาลประจำหอผู้ป่วยที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม ไม่มีความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบความรู้ เมื่อนำมาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม พบพยาบาลในหอผู้ป่วยที่เข้าร่วมโปรแกรมมีค่าผลต่างของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ ความรู้ที่ระยะเวลา 3 เดือน สูงกว่าพยาบาลกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อติดตามผู้ป่วยในหอผู้ป่วยที่เข้าร่วมโปรแกรมจำนวน 3,572 ราย และในหอผู้ป่วยที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมจำนวน 3,467 ราย พบอาการไม่พึงประสงค์ฯ ทั้งหมด 371 ปัญหา และ 266 ปัญหา ตามลำดับ พยาบาลประจำหอผู้ป่วยที่เข้าร่วมและไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมมีการรายงานอาการ อันไม่พึงประสงค์ฯ ทั้งหมด 174 ปัญหา (ร้อยละ 47.1) และ 29 ปัญหา (ร้อยละ 10.9) ตามลำดับ พบว่า พยาบาลกลุ่มทดลองมีสัดส่วนจำนวนรายงานที่มีความน่าจะเป็นของการเกิดอาการ ไม่พึงประสงค์จากยาสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม 4 เท่า นอกจากนี้ พยาบาลที่เข้าร่วมโปรแกรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานค้นหาและ รายงานอาการไม่พึงประสงค์ฯ ในระดับมากทุกด้าน และมากกว่าร้อยละ 80 พึงพอใจที่จะปฏิบัติงานนี้อย่างต่อเนื่อง

จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 70037, เขียน: 29 Dec 2006 @ 11:17 (), แก้ไข: 27 May 2012 @ 19:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)