แม้ปัญหามากมายไม่หลีกหนี
ความทุกข์ทับถมทวีมิท้อถอย
จวบราตรีมืดมิดจะเฝ้าคอย
ตะวันลอยทอแสงแห่งอรุณ
มุ่งฟันฝ่าหนทางอย่างคนกล้า
แม้เหนื่อยล้ากับกาลผ่านเวียนหมุน
พร้อมต่อสู้เภทภัยอันทารุณ
ถึงคุกรุ่นไฟกัลป์อันตราย
ตราบยังมีลมหายใจไม่ไหวหวั่น
จะบากบั่นให้ถึงซึ่งจุดหมาย
แม้เมฆหมอกมืดมิดตามติดกาย
อุปสรรคมากมายไม่ท้อเลย

อิสระกาล - แต่ง