วันที่ 27  ธันวาคม

ได้รับงานใหม่เป็นสปอตประชาสัมพันธ์  เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดรางวัล  Asia-Pacific Millennium Development Goals Media  Award  การประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สื่อด้านวิทยุ โทรทัศน์ และด้านสื่อสิ่งพิมพ์