การเขียนเช็ค

1. ซื้อ/เช่า/จ้าง  ให้สั่งจ่ายในนามเจ้าหนี้  ขีดฆ่าคำว่า "หรือตามคำสั่ง" หรือ "หรือผู้ถือ" ออก แล้วขีดคร่อมเช็ค

2. นอกจาก 1.  ให้สั่งจ่ายในนามเจ้าหนี้ ขีดฆ่าคำว่า "หรือตามคำสั่ง" หรือ "หรือผู้ถือ" ออก ขีดคร่อมหรือไม่ก็ได้

3. รับเงินสดมาจ่าย  สั่งจ่ายในนามเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ  ขีดฆ่าคำว่า "หรือตามคำสั่ง" หรือ "หรือผู้ถือ" ออก ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด