ครูดีกับครูดีเด่น   

                          ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา   ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการประกาศผลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา   ประจำปี   2549    เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ  16    มกราคม     2550  ~โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   จำนวน    9 ท่าน     ได้รับการประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ และในฐานะครูไทยคนหนึ่งขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อครูไทยทั้ง  9  ท่าน  ขอให้ท่านเป็นพลังของแผ่นดินต่อไป                           สังคมไทยเป็นสังคมที่สร้างความรู้  ใช้ความรู้    ถ่ายทอดความรู้     สืบทอดความรู้ผ่านวิถีชีวิตของคนรุ่นต่อรุ่น      การให้ความหมายและคุณค่าในชุดความรู้ เป็นการให้ความหมายและคุณค่าที่แทบไม่ต้องแปล  ตัวอย่างเช่น คำบอกคำสอนสำนวนไทยที่มีอายุยืนยาวไม่รู้กี่ชั่วอายุคน  มาถึงวันนี้ก็ยังนำมาอธิบายปรากฎการณ์ได้ทันยุคทันสมัย                               รำไม่ดี  โทษปี่โทษกลอง                             มือใครยาวสาวได้สาวเอา                            และอีกหลากหายเรื่องราวที่ชุดความรู้ไทยแท้ได้สร้างสมบ่มเพาะให้ลูกหลานไทยได้เรียนรู้                           คำว่า    ครู    ในสังคมไทยได้ให้ความหมายและคุณค่า เปรียบเป็นปูชนียบุคคล   เป็นครูที่ทุกคนให้การยอมรับ     ให้ความเคารพ   ให้ความเชื่อถือ     สังคมไทยให้คุณค่าความเป็นครูไว้อย่างสูงส่ง   สูงส่งด้วยคำว่า  ความดี ดังนั้น  ครูไทย จึงควรคู่กับคำว่า     ครูดี                              ผมไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่เรียกว่าความเจริญ    ไม่ได้ปฏิเสธชุดความรู้ที่เป็นสากลเพราะถ้าผมปฏิเสธสิ่งเหล่านั้น คงไม่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านในวันนี้                             สำนวนไทยที่บอกไว้ว่า  ทำดีอย่าให้เด่น  คนเห็นจะเป็นภัย     ดูเหมือนจะเป็นประเด็นที่น่าคิดในวงการศึกษาไทย               ผมเห็นว่าไม่ต้องแปลสำนวนดังกล่าวอีกเพราะบรรพบุรุษไทยสอนไว้ชัดเจน                                วันนี้ในแวดวงการศึกษา   เมื่อการพัฒนาให้รู้เท่าทันโลก  เมื่อการศึกษามีเจตนาที่จะพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์     คนในแวดวงการศึกษา(บางคน) จึงชวนเพื่อนพ้องน้องพี่   ให้หนีจาก  ครูดี ไปเป็น   ครู ดีเด่น                              เอาเข้าแล้วไหมละครับท่าน   วันนี้มีครูดีเด่น   ทั่วบ้านทั่วเมือง  แต่เรื่องคุณภาพการศึกษาต่ำจะถามใคร                                                       บอกแล้วใช่ไหม  ทำดีอย่าให้เด่น   คนเห็นจะเป็นภัย                          ด้วยใจที่เป็นกลางครูดีมีทั่วแผ่นดินไทย   คนไทยต้องให้กำลังใจครูดี    ครูดีจะสร้างคนดี  คนดีจะสร้างความดีให้มีทั่วผืนแผ่นดินไทย                            ท่ามกลางหลากหลายข่าวที่กล่าวถึงครู       ขอกราบท่านผู้รู้ทั่วไทย  ช่วยให้ความกระจ่าง                                                    ครูดี ควรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างไรในสังคมไทย