วันที่ 25 ธันวาคม

 วันนี้ช่วยงานกลุ่มสังคมและความมั่นคงตัดต่องาน     ตีภาพสารคดี   และหาภาพจาก Stock ภาพทั้งหมดที่มีอยู่   ที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุทางท้องถนน