เมื่อวานนี้ 25 ธ.ค.2549 หน่วยประสานงานความร่วมมือการพัฒนาภาคประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมกันที่วัดสระเรียง ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เป็นการประชุมต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 11 ธ.ค.2549 ลิ้งค์ และต่อจากที่ได้ประชุมคณะทีมงานเตรียมการประชุมครั้งนี้ไปเมื่อ ลิ้งค์

การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเสวนาประมาณ 50 คน มี คุณทวี สร้อยศิริสุนทร น้องพัชนี พนิตอังกูร และ อ.ภีม ภคเมธาวี แทคทีมกันเป็นทีมคุณอำนวย

เป้าหมายของการประชุมวันนั้น มี 3 ประการ คือ ประการแรกเพื่อกำหนดองค์กรรองรับการทำงานพัฒนาของภาคประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประการที่สองกำหนดทิศทางการเคลื่อนงานพัฒนาภาคประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช และประการที่สามเพื่อวางมาตรการเสริมหนุนการพัฒนาพื้นตำบลให้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 50 ตำบล

จากการพูดคุยเสวนากันในเป้าหมายประการแรกเรื่องกำหนดองค์กรรองรับการพัฒนาภาคประชาชนนั้น เป็นที่ยุติว่าองค์กรนี้จะเซ็ตตัวขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่หนุนเสริมกลุ่มองค์กร เครือข่ายต่างๆ เอื้ออำนวยให้กลุ่ม องค์กร เครือข่าย ที่มีอยู่แล้ว หรือกำลังจะมีขึ้นอีก ให้สามารถทำหน้าที่พัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดตัวบุคคลสำหรับทำงานในองค์กรนี้ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับโซน (5โซน) ผู้ประสานงานระดับอำเภอ (23 อำเภอ) และระดับตำบล (ในชั้นนี้กำหนดพื้นที่ที่เลือกแล้วว่ามีความพร้อมพัฒนาก่อน 50 ตำบล)

สำหรับเป้าหมายประการที่สองนั้นคือทิศทางหรือแนวทางการเคลื่อนงานขององค์กรภาคประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็พอจะสรุปได้องค์กรที่จัดตั้งขึ้นนี้จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนประสบการณ์การพัฒนากันและกัน เป็นเวทีเรียนรู้ของกลุ่ม องค์กร เครือข่ายการพัฒนาต่างๆ ในประเด็นเรียนรู้เนื้อหาต่างๆที่กลุ่ม องค์กร  เครือข่ายต่างๆเคลื่อนงานของตนเองอยู่แล้ว โดยองค์กรที่ตั้งขึ้นใหม่นี้จะเป็นแหล่งข้อมูล เชื่อมต่อการพัฒนาให้ ให้ได้พบปะกับแหล่งทุน ผู้รู้ แหล่งเรียนรู้ประสานการทำงานกันโดยตรงต่อไป

ส่วนเป้าหมายประการที่สามประการสุดท้ายเรื่องการวางมาตรการเสริมหนุนการพัฒนาพื้นตำบลให้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 50 ตำบลนั้น ก็ให้คณะผู้เข้าประชุมกระจายกันไปสำรวจข้อมูลการพัฒนาตำบลซ้ำในประเด็นแกนประสานของแต่ละตำบล กิจกรรมเด่นที่จะนำมาต่อยอดการพัฒนาได้ดี ทีมงานคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรม หน่วยงานสนับสนุนจากภาคส่วนภาคีต่างๆ ทั้งราชการ ไม่ใช่ราชการ และองค์กรอิสระ ฯลฯ โดยให้นำข้อมูลดังกล่าวให้กับตัวแทนโซน(โซนละ 2 คน) เข้าที่ประชุมวันที่ 4 มกราคม 2550 เพื่อวางแผนการจัดประชุมปฏิบัติการเสริมหนุนการพัฒนาพื้นตำบลให้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ครับประชุมครั้งนี้นับว่าก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่ง ประชุมครั้งหน้าผู้แทนโซนแต่ละโซน และทีมที่ปรึกษาวิชาการ ซึ่งก็คือคณะทำงานระดับจังหวัด จะประชุมเสวนากันเพื่อจัดทำแผนการเคลื่อนงานพัฒนาภาคประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อไป และงานระยะเร่งด่วนคือเตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตัวแทนตำบลในการทำงานให้ตำบลมีศักยภาพในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

ภาพบรรยากาศการประชุมเสวนา

กำหนดการประชุมเสวนา

อ.ภีม ภคเมธาวี และคุณทวี สร้อยศิริสุนทร ทีมคุณอำนวย
วัดสระเรียงจัดที่นั่งประชุมเสวนาให้เป็นแถวยาวอย่างนี้
ประชุมไปก็ปรับที่นั่งใหม่ให้เรียนรู้ได้สะดวกขึ้นเป็นอย่างนี้
เข้าประชุมชมภาพยนตร์วีซีดีเสียงกู่จากครูใหญ่