คอมไพล์ ca ของ globus นะครับ 

gpt-build globus_simple_ca_411204bc_setup-0.12.tar.gz gcc64-dev