เกิดเหตุไฟไหม้โรงงาน

เป็นการตอบโจทย์ของ Final Take Home ในการนำเสนอความคิดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาไฟไหม้โรงงานให้สามารถฟื้นคืนมาดำเนินธุรกิจได้เร็วที่สุด
 
 
สถานการณ์ : เหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานผลิตผลไม้กระป๋อง  :   สภาพโรงงาน กลายเป็นกองซากปรักหักพัง หลังโดนเพลิงเผา ตำรวจดับเพลิงพยายามให้ความช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากท่ามกลางเปลวไฟร้อนระอุ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ไฟไหม้
 1. โรงงานผลิตผลไม้กระป๋องกลายเป็นกองซากปรักหักพัง
 2. พนักงานและเจ้าหน้าที่ในโรงงานได้รับบาดเจ็บและบางรายถึงแก่ชีวิต
 3. เครื่องจักรในการผลิตผลไม้กระป๋องไม่สามารถใช้การได้
 4. วัตถุดิบในการผลิตผลไม้กระป๋องสูญเสีย
 5. เครื่องใช้สำนักงาน เช่น Computer , โทรศัพท์ , แฟกซ์ และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ได้รับความเสียหาย
 6. ข้อมูลต่างๆ ที่เก็บไว้ใน Computer เสียหาย
 7. ไม่สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่ต่างประเทศได้ตามกำหนดเวลา
 8. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลกระทบนอกเขตโรงงาน เช่น เกิดเปลวไฟไปกระทบพื้นที่ข้างเคียง
  แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากไฟไหม้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินกิจการได้เร็วที่สุด มีดังต่อไปนี้ 1.       เจ้าของธุรกิจต้องมีสติ ควบคุมอารมณ์ ในการแก้ไขปัญหา 2.       ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในการดับไฟและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล 3.       หลังจากเหตุการณ์สงบแล้ว รอผลสรุปการตรวจสอบสาเหตุของไฟไหม้ 4.       ติดต่อบริษัทประกันภัยมาประเมินความเสียหาย และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ด้านล่าง : มีข้อมูลเกี่ยวกับการประกันอัคคีภัยเพิ่มเติม) 5.       ติดต่อลูกค้าบริษัทฯ ต่างประเทศที่ต้องส่งผลไม้กระป๋องให้ว่าไม่สามารถส่งผลไม้กระป๋องได้ตามกำหนด 6.       ติดต่อ Supplier เพื่อแจ้งเหตุไฟไหม้ และนัดวันส่งวัตถุดิบใหม่ 7.       หลังจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองและเจ้าหน้าที่ประกันภัยได้ประเมินความเสียหายเรียบร้อยแล้ว ทำการเก็บกวาดและทำความสะอาดสถานที่ 8.       ดูแลพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บให้ได้รับขวัญและกำลังใจกลับคืนมา ส่วนผู้ที่เสียชีวิตก็ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต รวมทั้งติดต่อเรื่องประกันอุบัติเหตุ,ประกันชีวิต และประกันสังคมในส่วนของเงินชดเชยรายได้ที่สูญเสียไป 9.       ติดต่อธนาคารเพื่อขอกู้เงินชั่วคราวระหว่างรอเงินประกันจากบริษัทประกันภัย 10.      ติดต่อเช่าโรงงานผลิตผลไม้กระป๋องชั่วคราวเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ทันท่วงที 11.    Back up ข้อมูลใน Computer กลับคืนเพื่อให้สามารถทำงานได้ 12.    จัดพนักงานเข้ามาทำงานตามปกติ ร้อมติดต่อ Supplier ให้ส่งวัตถุดิบ 13.    นัดวันส่ง ผลไม้กระป๋องให้กับลูกค้าที่ต่างประเทศอีกครั้ง  บริษัทได้ประกันความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ การประกันอัคคีภัย เป็นการประกันประเภทหนึ่งที่มีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นตัวทรัพย์สินโดยตรง ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นสังหาริมทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์ ประเภทสิ่งปลูกสร้างก็ตาม ย่อมสามารถที่จะเอาประกันอัคคีภัยได้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยดังนี้ คือ
 1. วินาศภัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจาก ไฟ, ฟ้าฝ่า, การระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่าง
 2. ความเสียหายทางอ้อม เช่น ความเสียหายที่เกิดจากน้ำที่ใช้ดับไฟ หรือสารดับเพลิงอื่นๆ, ความเสียหายจากควัน หรือการถูกลนจนเกรียมด้วยความร้อนจากไฟ เป็นต้น
ข้อที่ควรคำนึงถึงเกี่ยวกับการประกันอัคคีภัย
 • ภัยที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย คือ การถูกลักทรัพย์ระหว่างหรือหลังจากที่เกิดอัคคีภัย , แผ่นดินไหว หรือการผันแปรผิดปกติของธรรมชาติ เป็นต้น
 • ทรัพย์สินที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย เช่น สินค้าซึ่งอยู่ในการดูแลรักษาของผู้เอาประกันในฐานะผู้รักษาทรัพย์ , เงินแท่ง หรือทองแท่ง , ต้นฉบับเอกสาร แบบแปลน แผนผัง เป็นต้น
การทำและเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สิน         มีการจัดทำบัญชีสินค้าอย่างน้อยปีละครั้ง และต้องจัดทำบัญชีรายละเอียดแสดงการซื้อขายสินค้านั้น บัญชีสินค้าดังกล่าวต้องจัดเก็บไว้ในตู้นิรภัยที่กันไฟได้       การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 1. แจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบทันที และภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันเกิดการสูญเสียหรือการเสียหาย หรือภายในกำหนดที่บริษัทจะยืดเวลาให้ โดยผู้เอาประกันภัยต้องส่งมอบหนังสือต่อบริษัทโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันเอง ซึ่งต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้  
 • คำเรียกร้องเป็นหนังสือเกี่ยวกับการสูญเสีย หรือการที่มีรายละเอียดแห่งทรัพย์สินที่สูญเสียหรือสูญหาย และจำนวนเงินค่าเสียหายของทรัพย์สินนั้นๆ โดยละเอียดเท่าที่จะทำได้ตามราคาในเวลาเกิดการสูญเสียหรือการเสียหายซึ่งไม่ได้รวมกำไร
 • รายการประกันภัยอื่นๆ ถ้ามี
 • ผู้เอาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของตนเองต้องแสดงหรือจัดหา หรือแจ้ง หรือมอบให้บริษัท ซึ่งมีพยานหลักฐานและรายการเพิ่มเติม เช่น แผนผัง รายละเอียด สมุดบัญชี ใบสำคัญการบัญชี ใบกำกับสินค้า คู่ฉบับหรือสำเนาแห่งเอกสารนั้นๆ ข้อพิสูจน์และข้อความเกี่ยวกับการเรียกร้อง และต้นเพลิงหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดอัคคีภัย และพฤติการณ์ที่ทำให้เกิดความสูญเสียหรือการสูญหายตามที่บริษัทต้องการโดยสมควรแก่กรณี
 •   การประกันภัยธุรกิจปลอดภัย (Business Owner Insurance) เป็นการประกันภัยที่ได้ถูกพัฒนาเพื่อให้ความอุ่นใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อม โดยรวบรวมภัยหลักทางธุรกิจไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยเพียงฉบับเดียว เพื่อความสะดวก ประหยัด และคุ้มค่า  การประกันชีวิต , ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ ประกันชีวิต - เป็นการสร้างหลักประกัน และความมั่นคงให้แก่ผู้เอาประกัน และครอบครัว ในกรณีที่เกิดเหตุอันไม่คาดคิดที่ผู้นำของครอบครัวต้องจากไปก่อนวัยอันควร เงินประกันชีวิตจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินของครอบครัวไปได้ระยะหนึ่ง ในในแง่ของค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าเล่าเรียน การสานต่อธุรกิจ เป็นต้น ประกันอุบัติเหตุ -  เป็นการประกันที่ช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้กับพนักงานและบริษัทฯในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองที่ให้ค่ารักษาพยาบาล และเงินจุนเจือต่อสัปดาห์ โดยคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างทำงาน เดินทาง พักผ่อน อยู่ที่บ้าน หรือทำกิจกรรมใดๆก็ตาม การประกันสุขภาพ - เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองในด้านการรักษาพยาบาล ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน โดยที่ไม่ต้องชำระเงินค่ารักษาพยาบาลก่อน เพิ่มความอุ่นใจเสมอ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น    กฎหมายที่ช่วยป้องกัน และระงับอัคคีภัย ก่อนเกิดเหตุ
  1. พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 การปฏิบัติ ตามเงื่อนไขในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในกรณีอาคารสูงไม่เกิน 4 ชั้นต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่โยธาโดยขออนุญาตก่อสร้าง 4 ชั้น 4 คูหา ซึ่งอาคารตึกแถว ต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและพื้นอาคารต้องสามารถรับน้ำหนักบรรทุกชั้นหนึ่งชั้นใด ต้องไม่น้อยกว่า 400 กิโลกรัม ต่อหนึ่งตารางเมตรตึกแถวต้องมีเครื่องดับเพลิง 1 เครื่องต่อ 1 คูหา และต้องมีระบบเตือนเพลิงไหม้รวมทั้งต้องมีบันไดหนีไฟ
  2. พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 โดยต้องได้รับการตรวจสอบจากนายตรวจป้องกันอัคคีภัยซึ่งนายตรวจมีอำนาจ หน้าที่ในการเข้าไปในอาคาร หรือ สถานที่ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น ถึง พระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น ๆ เพื่อตรวจสอบการเก็บรักษาสิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย หรือในเวลากรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างยิ่ง ที่แสดงให้เห็นว่าสถานที่นั้น ๆ อยู่ในภาวะที่จะเกิดอัคคีภัย และ ตรวจกิจการ อันทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย และการจัดให้มีบุคคล และสิ่งจำเป็นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน benyapa_mut23_business law

  คำสำคัญ (Tags)#เกิดเหตุไฟไหม้โรงงาน

  หมายเลขบันทึก: 69312, เขียน: 25 Dec 2006 @ 19:39 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 08:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


  ความเห็น (2)

  nut
  IP: xxx.142.134.40
  เขียนเมื่อ 

  โรงงานในแต่ละโรงงานน่าจะมีมาตรฐานการป้องกันและการเตือนไฟไหม้ที่มีประสิทธิภาพนะครับ

  วินิช รัตนาธิวัฒน์
  IP: xxx.96.183.200
  เขียนเมื่อ 

  ทางบริษัทเรามีช่างมากประสบการณ์ทางระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ติดตั้ง และตรวจสอบแก้ไขบำรุงรักษา ทำความสะอาดและทดสอบอุปกร detector 100%