ชีวิตที่พอเพียง 4080a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :   ๒๗ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔   


ช่วงทดลองเปิดประเทศ และเปิดกิจการ

ชีวิตที่พอเพียง 4080a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :    ๒๗ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔      

๒๘ ตุลาคม   

เช้าไปทำบุญ ๓๐ ปี มสช. ที่ตึกวชิรญาณ  รพ. จุฬาฯ   บ่ายร่วม online PLC สอนเสวนา ทางซูม        

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๘,๘๗๙  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๕๕๐   จากทัณฑสถาน ๒๑๘    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๙๙,๑๔๔ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๗๒.๘ ล้านโดส    

 

 ๒๙ ตุลาคม    

บ่ายชมการประชุม 4th Prince Mahachakri Award Ceremony  ทาง online 

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๘,๓๒๘  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๔๒๔    ผู้ติดเชื้อในทัณฑสถาน ๑๙๐    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๙๙,๓๐๑ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๗๓,๗ ล้านโดส 

   

๓๐ ตุลาคม (เสาร์)   

เช้า ประชุมสภา มช.   บ่ายประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักพัฒน์ มช.  ทาง ออนไลน์       

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๘,๘๓๒  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๕๙    ในทัณฑสถาน ๑๒๖   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๐๐,๑๓๒     มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว ๗๔.๗ ล้านโดส  

   

๓๑ ตุลาคม (อาทิตย์)             

 บ่ายไปรับประทานอาหารเที่ยงและหารือเรื่อง Prince Mahidol Fund at Trinity กับท่านนายกอานันท์ที่ภัตตาคาร Patio สุขุมวิท ๒๖        

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๘,๒๔๗     เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๖๙    จากทัณฑสถาน ๓๓๐    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๐๐,๖๙๑ ราย     ฉีดวัคซีนแล้ว ๗๕.๔ ล้านโดส    

            

๑ พฤศจิกายน     วันเปิดประเทศ ผู้มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์จาก ๖๓ ประเทศ เข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว   

             เช้าประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน อววน.   บ่ายประชุมเรื่อง DE กับ สสส.   ทั้งหมดทางซูม 

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๗,๒๔๑   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๓๙๐    จากทัณฑสถาน ๕๒๕    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๙๙,๒๒๗ ราย    รวมฉีดวัคซีนแล้ว ๗๕.๗ ล้านโดส      

       

 

๒ พฤศจิกายน  

เช้าประชุมสภาสถาบันอาศรมศิลป์    บ่ายประชุมที่ปรึกษาพัฒนาระบบ อววน. ทางซูม                  

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๖,๗๙๓  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๕๖   ในทัณฑสถาน ๕๑๕   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๙๘,๔๔๔ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๗๖.๒ ล้านโดส     

มีข่าวนักท่องเที่ยวเข้ามาทางสนามบินสุวรรณภูมิมากกว่าที่คาด   

  

๓ พฤศจิกายน     

เช้าบรรยายเรื่อง การจัดการเรียนรู้และการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ แก่คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มน. ทางซูม    เย็นให้สัมภาษณ์ เรื่องโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น             

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๖,๘๖๔  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๗๒   จากทัณฑสถาน ๕๓๖    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๙๗,๕๘๕ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว  ๗๗.๐ ล้านโดส   

     

วันที่ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย สะสม ตายสะสม จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ตายสะสมทั่วโลก สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)  
๒๗ ตุลาคม  ๘,๔๕๒ (๘,๔๔๕) ๑,๘๗๕,๓๑๕ ๑๘,๙๒๒ ๒๔๕,๓๘๑,๘๙๕ ๔,๙๘๑,๑๕๘  (๑๖ น.) ๔๖,๔๙๗,๗๑๙/๗๕๙,๙๓๒
๒๘ ๙,๖๕๘ (๙,๖๔๗) ๑,๘๘๔,๙๗๓ ๑๙,๐๐๖ ๒๔๕,๙๐๔,๐๔๕ ๔,๙๙๐,๐๓๘ (๑๖.๒๘ น.) ๔๖,๕๙๗,๐๐๓/๗๖๑,๘๕๖
๒๙ ๘,๙๖๘ (๘,๙๔๒) ๑,๘๙๓,๙๔๑ ๑๙,๐๗๐ ๒๔๖,๓๔๑,๒๙๘ ๔,๙๙๗,๔๘๙ (๑๖ น.) ๔๖,๖๘๕,๑๔๕/๗๖๓,๗๘๔
๓๐ ๙,๒๒๔ (๙,๒๑๗) ๑,๙๐๓,๑๖๕ ๑๙,๑๕๘ ๒๔๖,๘๒๙,๒๐๑ ๕,๐๐๕,๗๕๘ (๑๖ น.) ๔๖,๗๗๑,๙๗๙/๗๖๕,๗๒๒
๓๑  ๘,๘๕๙ (๘,๘๔๖) ๑,๙๑๒,๐๒๔ ๑๙,๒๐๕ ๒๔๗,๒๐๘,๙๘๙ ๕,๐๑๒.๒๐๐ (๑๖ น.) ๔๖,๗๙๙,๙๗๐/๗๖๖,๑๑๗
๑ พฤศจิกายน ๘,๑๖๕ (๘,๑๕๖) ๑,๙๒๐,๑๘๙ ๑๙,๒๖๐ ๒๔๗,๕๔๗,๐๘๗ ๕,๐๑๖,๘๘๐ (๑๖ น) ๔๖,๘๒๓,๙๓๘/๗๖๖,๒๙๙
๗,๕๗๔ (๗,๕๖๔) ๑,๙๒๗,๗๖๓ ๑๙,๓๓๘ ๒๔๗,๙๐๙,๓๐๖ ๕,๐๒๑,๗๕๖ (๑๖ น.) ๔๖,๙๓๑,๒๘๔/๗๖๗,๔๓๖
๓  ๗,๖๗๙ (๗,๖๗๒) ๑,๙๓๕,๔๔๒ ๑๙,๓๙๔ ๒๔๘,๓๓๐,๗๖๖ ๕,๐๒๙,๗๔๗ (๑๖ น.) ๔๖,๙๙๙,๗๗๑/๗๖๘,๘๔๗
             

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

การระบาดในกรุงเทพอยู่ขาลง    แต่ที่ชายแดนใต้อยู่ขาขึ้น   

วิจารณ์ พานิช

๓ พ.ย. ๖๔

หมายเลขบันทึก: 693101เขียนเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2021 16:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2021 16:14 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี