ชีวิตที่พอเพียง 4075a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :  ๒๐ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔    


การระบาดขาลงในกรุงเทพ ขาขึ้นในภาคใต้ตอนล่าง

ชีวิตที่พอเพียง 4075a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :   ๒๐ – ๒๗ ตุลาคม  ๒๕๖๔      

๒๑ ตุลาคม   

เช้าประชุมคณะกรรมการ CSR ธนาคารไทยพาณิชย์ ทาง MS Teams   ค่ำไปงานสวดศพคุณชายดิศนัดดา ที่วัดเทพศิรินทร์   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๙,๐๗๒  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๕๕๘   จากทัณฑสถาน ๗๑    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๐๓,๐๘๖ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๖๘.๕ ล้านโดส    

 

 ๒๒ ตุลาคม    

เช้า บรรยายเรื่อง   ครูในศตวรรษที่ ๒๑  แก่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ทางซูม    บ่ายร่วมประชุม CPD for Health Professionals  จัดโดย ศสช. ร่วมกับ Better Health Program, Thailand    

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๙,๐๐๑  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๖๗๙    ผู้ติดเชื้อในทัณฑสถาน ๑๒๐    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๐๒,๓๑๗ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว  ล้านโดส 

   

๒๓ ตุลาคม (เสาร์)   

อยู่บ้าน ทำงานเรื่องรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๙,๑๒๑  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๕๔๖    ในทัณฑสถาน ๗๐   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๐๑,๘๐๓     มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว ๖๙.๙ ล้านโดส  

   

๒๔ ตุลาคม (อาทิตย์)            

 บ่ายไปตรวจ RT-PCR ที่ศิริราช       

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๘,๖๖๖       เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๕๔๐    จากทัณฑสถาน ๑๓๙    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๐๑,๐๐๐ ราย     ฉีดวัคซีนแล้ว ๗๐.๓ ล้านโดส    

            

๒๕ ตุลาคม    

              บ่ายประชุมกับ มอ. เรื่องโครงการทุ่งไสไช       

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๗,๙๓๑   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๕๓๒    จากทัณฑสถาน ๒๐๑    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๐๐,๐๔๒ ราย    รวมฉีดวัคซีนแล้ว ๗๐.๕ ล้านโดส      

สภาพการติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไม่เป็นแบบแผนเดียวกัน    ในกรุงเทพเป็นขาลง    ในจังหวัดชายแดนใต้เป็นขาขึ้น             

 

๒๖ ตุลาคม  

เช้าประชุม กก. มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส    บ่ายประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล สกสว. ทางซูม    ค่ำประชุมมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ที่วังสระปทุม               

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๗,๒๓๔  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๓๓๔   ในทัณฑสถาน ๑๒๘   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๙๘,๑๕๐ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๗๑.๒ ล้านโดส      

  

๒๗ ตุลาคม    

ประชุม KM ครั้งที่ ๒๐  โรงเรียนเพลินพัฒนา  ทางซูม       

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๗,๖๕๔  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๖๓๑   จากทัณฑสถาน ๑๖๐    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๙๘,๐๙๖ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว  ๗๒.๐ ล้านโดส   

     

วันที่ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย สะสม ตายสะสม จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ตายสะสมทั่วโลก สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)  
๒๐ ตุลาคม ๘,๙๑๘ (๘,๙๐๐)  ๑,๘๑๑,๘๕๒ ๑๘,๔๘๖ ๒๔๒,๔๑๙,๒๗๑ ๔,๙๓๐,๗๐๗ (๑๖ น.) ๔๕,๙๙๖,๕๐๗/๗๔๘,๖๕๒
๒๑ ๙,๗๒๗ (๙,๗๒๑) ๑,๘๒๑,๕๗๙ ๑๘,๕๕๙ ๒๔๒,๙๐๔,๖๔๖ ๔,๙๗๙,๔๓๙ (๑๖.๒๐ น.) ๔๖,๐๙๒,๓๖๒/๗๕๑,๘๑๑
๒๒ ๙,๘๑๐ (๙,๘๐๐) ๑,๘๓๑,๓๘๙ ๑๘,๖๒๕ ๒๔๓,๓๗๕,๔๗๙ ๔,๙๔๗,๕๑๒ (๑๖ น.) ๔๖,๑๗๔,๕๔๗/๗๕๓,๗๔๗
๒๓ ๙,๗๔๒ (๙,๗๓๗) ๑,๘๔๑,๑๓๑ ๑๘,๖๙๙ ๒๔๓,๘๓๔,๕๒๐  ๔,๙๕๕,๓๕๐ (๑๖ น.) ๔๖,๒๖๔,๕๙๖/๗๕๕,๗๒๑
๒๔  ๙,๓๕๑ (๙,๓๔๕) ๑,๘๕๐,๔๘๒ ๑๘,๗๕๕ ๒๔๔,๑๕๙,๑๘๔  ๔,๙๕๙,๙๘๗ (๑๖ น.) ๔๖,๒๙๔,๒๑๐/๗๕๖,๒๐๕
๒๕ ๘,๖๗๕ (๘,๖๖๔) ๑,๘๕๙,๑๕๗ ๑๘,๗๙๙ ๒๔๔,๕๐๙,๖๕๕ ๔,๙๖๕,๕๘๖ (๑๖ น) ๔๖,๓๑๒,๗๘๒/๗๕๖,๓๖๒
๒๖ ๗,๗๐๖ (๗.๖๙๖) ๑,๘๖๖,๘๖๓ ๑๘,๘๖๕    (๑๖ น.)  
๒๗ ๘,๔๕๒ (๘,๔๔๕) ๑,๘๗๕,๓๑๕ ๑๘,๙๒๒ ๒๔๕,๓๘๑,๘๙๕ ๔,๙๘๑,๑๕๘ (๑๖ น.) ๔๖,๔๙๗,๗๑๙/๗๕๙,๙๓๒
             

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

การระบาดในกรุงเทพอยู่ขาลง    แต่ที่ชายแดนใต้อยู่ขาขึ้น   

วิจารณ์ พานิช

๒๗ ต.ค. ๖๔

หมายเลขบันทึก: 693011เขียนเมื่อ 27 ตุลาคม 2021 16:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 ตุลาคม 2021 16:25 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี