ชีวิตที่พอเพียง 4060a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :   ๒๙ กันยายน – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔   ช่วงผ่อนคลายลงช้าๆ


เริ่มมีความหวังว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ โดยทุกคนยังต้องใช้มาตรการป้องกันตนเองอย่างจริงจังแม้จะฉีดวัคซีนครบสองหรือสามเข็มแล้ว

ชีวิตที่พอเพียง 4060a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :    ๒๙ กันยายน – ๖ ตุลาคม  ๒๕๖๔   ช่วงผ่อนคลายลงช้าๆ    

๓๐ กันยายน   

บ่ายประชุม Online PLC สอนเสวนา     ค่ำประชุม 6th Prepatory Meeting PMAC 2022

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑๐,๒๕๙  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑,๒๔๙   จากทัณฑสถาน ๑๒๐    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๑๖,๐๗๕ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๕๑.๕ ล้านโดส    สถานการณ์ระบาดค่อยๆ ลดลงอย่างช้าๆ     

 

 ๑ ตุลาคม    

เช้าร่วมประชุมอนุกรรมการโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น    บ่ายเข้าเฝ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ นำผู้รับทุนเยาวชนฯ กราบถวายบังคมลา ไปฝึกงานต่างประเทศ     เย็นประชุมหารือ DE สวช. โดย สกสว. 

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๙,๙๙๘  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑,๒๔๔    ผู้ติดเชื้อในทัณฑสถาน ๕๐๑    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๒๗,๓๙๒ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๕๓.๘ ล้านโดส 

   

๒ ตุลาคม (เสาร์)   

เช้าประชุม DE ต้นน้ำ    บ่ายร่วมเสวนาวิชาการ ประสบการณ์ประชาธิปไตยจีน   ทางซูม            

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑๐,๒๔๕  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๙๒๙    ในทัณฑสถาน ๑๘๔   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๑๓,๓๙๔ ราย     มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว ๕๔.๖ ล้านโดส  

   

๓ ตุลาคม (อาทิตย์)               

 ประชุม DE ต้นน้ำ ทั้งวัน ทางซูม       

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๙,๙๔๐       เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๗๗๐    จากทัณฑสถาน ๑๐๔    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๑๒,๒๕๑ ราย     ฉีดวัคซีนแล้ว  ล้านโดส    

สัปดาห์น้ำท่วมในหลายพื้นที่         

            

๔ ตุลาคม    

              เช้าร่วมประชุม สมัชชาสุขภาพ ประเด็นสิ่งแวดล้อม   บ่ายประชุมคณะกรรมการบริหาร กสศ.     ทางซูม     

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๘,๙๕๔   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๖๐๗    จากทัณฑสถาน ๓๖๒    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๐๙,๗๔๘ ราย    รวมฉีดวัคซีนแล้ว ๕๕.๒ ล้านโดส      

การติดเชื้อรายใหม่ลดลงช้าๆ แต่ในสามจังหวัดภาคใต้รุนแรงขึ้น       

 

๕ ตุลาคม  

เช้า เข้าฟัง วทท. ๔๗ ทางซูม           

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๘,๗๑๕  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๘๖๔   ในทัณฑสถาน ๒๗๓   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๐๘,๓๗๓ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๕๕.๙ ล้านโดส      

  

๖ ตุลาคม   

เช้าประชุมหารือการประเมิน DE ต่อ PMU จัดโดย สกสว. ทางซูม    สายประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการเยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ทางซูม   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๘,๗๙๗  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑,๐๐๘   จากทัณฑสถาน ๔๕    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๐๘,๐๒๒ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว  ๕๖.๗ ล้านโดส   

     

วันที่ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย สะสม ตายสะสม จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ตายสะสมทั่วโลก สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)  
๒๙ กันยายน ๑๐,๔๑๔ (๑๐,๔๐๔) ๑,๕๙๑,๘๒๙ ๑๖,๖๒๐ ๒๓๓,๖๑๘,๙๔๙ ๔,๗๘๐,๖๒๘ (๑๖ น.) ๔๔,๐๕๔,๘๒๕/๗๑๑,๒๒๒
๓๐ ๑๑,๖๔๖ (๑๑,๖๒๘) ๑,๖๐๓,๔๗๕ ๑๖,๗๒๗ ๒๓๔,๑๑๕,๕๘๗ ๔,๗๘๘,๙๒๓  (๑๖ น.) ๔๔,๑๙๙,๔๙๖/๗๑๓,๙๕๓
๑ ตุลาคม ๑๑,๗๕๔ (๑๑,๗๔๓) ๑,๖๑๕,๒๒๙ ๑๖,๘๕๐    (๑๖ น.)  
๑๑,๓๗๕ (๑๑,๓๕๘) ๑,๖๒๖,๖๐๔ ๑๖,๙๓๗ ๒๓๕,๑๒๗,๖๔๔ ๔,๘๐๗,๑๕๘ (๑๖ น.) ๔๔,๔๔๓,๔๐๕/๗๑๘,๙๘๔
 ๑๐,๘๒๘ (๑๐,๘๑๔) ๑,๖๓๗,๔๓๒ ๑๗,๐๑๔ ๒๓๕,๔๖๗,๗๘๙ ๔,๘๑๒,๘๓๖ (๑๖ น.) ๔๔,๔๙๐,๘๙๗/๗๑๙,๖๗๔
๙,๙๓๐ (๙,๙๒๓) ๑,๖๔๗,๓๖๒ ๑๗,๑๑๑ ๒๓๕,๗๖๕,๒๓๖ ๔,๘๑๗,๑๙๖ (๑๖.๑๐ น) ๔๔,๕๑๘,๔๓๗/๗๑๙,๙๓๓
๙,๘๖๙ (๙,๘๕๒) ๑,๖๕๗,๒๓๑ ๑๗,๒๐๓ ๒๓๖,๒๒๘,๕๐๓ ๔,๘๒๔,๕๒๐ (๑๖ น.) ๔๔,๖๘๒,๘๓๕/๗๒๒,๒๖๘
๙,๘๖๖ (๙,๘๕๐) ๑,๖๖๗,๐๙๗ ๑๗,๓๐๕ ๒๓๖,๖๖๘,๑๓๕ ๔,๘๓๓,๑๕๗ (๑๖ น.)  ๔๔,๗๘๑,๒๐๐/๗๒๔,๗๒๘

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

เริ่มคลายล็อกมากขึ้นเรื่อยๆ     คาดหวังกันว่า วัคซีนที่จะมาจำนวนหลายสิบล้านโดสในตอนปลายปีจะช่วยให้สถานการณ์ผ่อนคลายลงไปอีก    โดยเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ทุกคนยังต้องใช้มาตรการป้องกันตัวเองแม้จะฉีดวัคซีน ๒ - ๓ เข็มแล้ว

วิจารณ์ พานิช

๖ ต.ค. ๖๔ 

หมายเลขบันทึก: 692722เขียนเมื่อ 6 ตุลาคม 2021 16:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 ตุลาคม 2021 16:14 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี