ตัวอย่างโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565


ตัวอย่างโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565

เพื่อเป็นแนวทาง สามารถเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ตามที่เห็นสมควร

ตัวอย่างโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลตัวอย่าง อำเภอ ............  จังหวัด ............

***

1. ชื่อโครงการ​โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารตำบลตัวอย่าง ประจำปีงบประมาณ 2565                        

2.แผนงาน​บริหารงานทั่วไป  

3. งาน​งานบริหารทั่วไป

4.กิจกรรม​ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารตำบลตัวอย่าง ทุกด้าน ทั้งก่อนการประกาศให้มีการเลือกตั้ง ระหว่างการเลือกตั้ง และ หลังจากการเลือกตั้ง เช่น การจัดการเลือกตั้ง  การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ประกาศผลการเลือกตั้ง  เป็นต้น    

5. หลักการและเหตุผล

ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารตำบล ลงวันที่ ............ 2564 องค์การบริหารตำบลตัวอย่าง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารตำบลตัวอย่าง ภายใน 60 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นตำแหน่ง เพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ในวันที่ …. (วันที่พ้นตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2564 รอตรวจสอบ กกต.)… อีกทั้งมีความจำเป็นที่จะต้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลและความรู้ด้านกฎหมายเลือกตั้ง ความรู้ความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารตำบลในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง ทั้งการสมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนประชาชน คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ขั้นตอนการเลือกตั้ง การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและเชิญชวนให้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง    

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และแห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0818.2/ว 4149 ลงวันที่          19 กรกฎาคม 2564 หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่         20 มีนาคม 2563 องค์การบริหารตำบลตัวอย่าง จึงได้จัดทำ “โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารตำบลตัวอย่าง ประจำปีงบประมาณ 2565” ขึ้น

6. วัตถุประสงค์

1.​เพื่อดำเนินกระบวนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารตำบลตัวอย่าง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎหมายและระเบียบด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม

2.​เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในตำบลทราบถึงกระบวนการจัดการเลือกตั้ง และเชิญชวนให้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารตำบลตัวอย่าง

7. เป้าหมาย

7.1​ เป้าหมายเชิงปริมาณ

​พื้นที่องค์การบริหารตำบลตัวอย่าง จำนวน 8 หมู่บ้าน แบ่งเป็น 8 เขตเลือกตั้ง 19 หน่วยเลือกตั้ง  

7.2​ เป้าหมายเชิงคุณภาพ

​1)​ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารตำบลตัวอย่างได้รับทราบการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารตำบลตัวอย่าง และมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น หรือสมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนประชาชน

​2)​ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารตำบลตัวอย่าง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎหมายและระเบียบด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม

8. สถานที่ดำเนินการ

​องค์การบริหารตำบลตัวอย่าง อำเภอ .…………………… จังหวัด .……………………

9. วิธีดำเนินการ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ  2565
  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

1.เสนอโครงการจัดตั้งงบประมาณ

2.ประชุมวางแผนดำเนินการ

3.ดำเนินการกระบวนการจัดการเลือกตั้ง

4.ติดตามผลการดำเนินโครงการฯ

 

 

 

   

 

 

             

10. ระยะเวลาดำเนินการ

​เดือน ตุลาคม  2564  -  มกราคม 2565 (เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564)

11. งบประมาณ

​ใช้งบประมาณดำเนินโครงการฯ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารตำบลตัวอย่างเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2565 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งบดำเนินการ ดังนี้

​11.1​ หมวดค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน้า ...... ตั้งไว้ .................  บาท (เหตุผลที่ระบุ เพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่มาของงบประมาณที่ใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ซึ่งจะระบุลงในโครงการฯ หรือไม่ก็ได้ ตามที่เห็นสมควร)

​11.2​ หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารตำบลตัวอย่าง รวมตั้งไว้ .…………………… บาท (กรณีค่าสาธารณูปโภคต่างๆ จะเบิกในโครงการฯหรือเบิกจากงบดำเนินการ ค่าสาธารณูปโภค ที่ได้ตั้งจ่ายไว้เป็นประจำอยู่แล้วก็ได้ตามที่เห็นสมควร กรณี ค่าบริการไปรษณีย์ แนะนำให้เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เพราะไปรษณีย์ไทยในฐานะผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าบริการทันทีหลังจากดำเนินการเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งแล้วเสร็จ)

​ประมาณการค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดเอกสารประกอบโครงการฯ (จำนวนงบประมาณ …………… บาท)

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

​ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารตำบลตัวอย่าง ได้รับทราบการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารตำบลตัวอย่าง เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการสมัครรับเลือกตั้งและการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารตำบลตัวอย่าง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและ เที่ยงธรรม

13.การติดตามประเมินผล  

​ติดตามจากการที่ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารตำบลตัวอย่างได้รับทราบการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารตำบลตัวอย่าง การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการสมัครรับเลือกตั้งและการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

14.ผู้รับผิดชอบโครงการ

​สำนักปลัดองค์การบริหารตำบลตัวอย่าง

15. ผู้เขียนโครงการ

​(ลงชื่อ) .……………………

(.....................................)

16. ผู้เสนอโครงการ

​(ลงชื่อ) ……………………

(นายสรร เฮง)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

17. ผู้เห็นชอบโครงการ

​(ลงชื่อ) ……………………

(................................)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตัวอย่าง 

18. ผู้อนุมัติโครงการ

​(ลงชื่อ) ……………………

(.......................)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตัวอย่าง

หมายเลขบันทึก: 692640เขียนเมื่อ 29 กันยายน 2021 18:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 กันยายน 2021 19:09 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี