ตัวอย่างภารกิจเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลในภาวะโควิด


ตัวอย่างภารกิจเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลในภาวะโควิด

#ตัวอย่างภารกิจเลือกตั้ง ตามคำสั่ง ผอ.กกต.ประจำ อบต. #คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล .............
ที่ ............. /2564
เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล .............
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล .............

​ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
​เพื่อประสานงานให้การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ............. และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ............. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 10 จึงจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ............. และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ............. ขึ้น ณ .............โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานฯ ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้
​๑. งานการอำนวยการ
​​(๑) ....
​​(๒)....
​มีหน้าที่
​ให้คำปรึกษา คำเสนอแนะ ตรวจสอบ กำกับดูแล และอำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ............ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ............ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
​๒.​งานจัดการเลือกตั้ง
​​(๑) ....
​​(๒)....
​มีหน้าที่
​​๑)  จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ............ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ............
​​๒)  จัดทำแผนประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ............ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ............ และจัดตั้งให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งที่กำหนด
​​๓)  ประสานอำเภอ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรรหาบุคลที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ............ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
​​๔)  ประสานอำเภอ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมาย เป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานเลือกตั้ง เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
​​๕)  จัดทำแบบพิมพ์ ส.ถ/ผ.ถ. ประกาศ คำสั่ง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และจัดส่งให้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
​​๖)  จัดการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ............
​​๗)  รายงานและจัดทำประกาศผลการเลือกตั้ง
​​๘)  จัดเก็บรวบรวมเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
​​๙)  ติดต่อประสานงานการเลือกตั้งกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
​​๑๐) ประสานนายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น เพื่อจัดทำประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน บัญชีรายชื่อผู้ถูกจำกัดสิทธิ
​​๑๑) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ............ หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ............ มอบหมาย​
​๓. งานรับสมัครเลือกตั้ง
​​(๑) ....
​​(๒)....
​มีหน้าที่
​​๑)  จัดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ............ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ............ ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ............ กำหนด
​๒)  รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ............ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ............ ตามขั้นตอน ดังนี้
​​๑.๑  รับลงเวลามาสมัครของผู้สมัคร
​​๑.๒ รับใบสมัครรับเลือกตั้ง ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร
​​๑.๓ บันทึกการให้ถ้อยคำของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
​​๑.๔ รับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่งานรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง รอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อนำมาประกอบเอกสารยื่นต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ............ พิจารณารับสมัครต่อไป
​​๑.๕  ออกใบรับสมัครรับเลือกตั้งตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ............ สั่งการ
​๓)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ............ มอบหมาย
​๔. งานตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
​​(๑) ....
​​(๒)....
​มีหน้าที่
​​๑)  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง เช่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ ศาลจังหวัดศรีสะเกษ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ สรรพากรจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาต่างๆ
​๒)  ช่วยเหลือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ............ ในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
​๓)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ............ มอบหมาย
​๕.  งานรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง
​​(๑) ....
​​(๒)....
​มีหน้าที่
​รับเงินค่าธรรมเนียมการรับสมัครรับเลือกตั้งและออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ............ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ............ ส่งเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ............
​​๖. งานรับบัตรเลือกตั้งเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งและแจกจ่ายบัตรเลือกตั้ง
​๖.๑ ฝ่ายรับบัตรเลือกตั้ง ประกอบด้วย
​​(๑) ....
​​(๒)....
​​มีหน้าที่
​​๑)  เดินทางไปรับบัตรเลือกตั้ง ณ สถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด เพื่อส่งมอบต่อฝ่ายเก็บรักษาบัตรเพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยก่อนส่งมอบต่อให้ฝ่ายแจกจ่ายบัตรเลือกตั้ง ต่อไป
​​๒) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ............ หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ............ มอบหมาย
​​๖.๒ ฝ่ายเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง
​​(๑) ....
​​(๒)....
​​มีหน้าที่
​​๑)  นำบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมอบจากฝ่ายรับบัตรเลือกตั้ง ไปเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย ก่อนส่งมอบต่อให้ฝ่ายแจกจ่ายบัตรเลือกตั้ง
​​๒)  ประสานสถานีตำรวจภูธร ............ เพื่อขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่เก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง
​​๓)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ............ หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ............ มอบหมาย
​​๖.๓ ฝ่ายแจกจ่ายบัตรเลือกตั้ง
​​(๑) ....
​​(๒)....
​​มีหน้าที่
​​๑)  จัดทำทะเบียนคุมการรับ - จ่ายบัตรเลือกตั้ง
​​๒)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ............ หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ............ มอบหมาย
​๗. งานติดประกาศแบบพิมพ์ ส.ถ/ผ.ถ. ต่างๆ
​​(๑) ....
​​(๒)....
​มีหน้าที่
​​๑)  จัดการวางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับการติดประกาศแบบพิมพ์ ส.ถ./ผ.ถ.ต่างๆ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ............ ที่ว่าการอำเภอ หน่วยเลือกตั้ง หรือสถานที่อื่น ตามที่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 กำหนด
​​๒)  ตรวจติดตามการปิดประกาศแบบพิมพ์ ส.ถ./ผ.ถ.ต่างๆ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ............ ที่ว่าการอำเภอ หน่วยเลือกตั้ง หรือสถานที่อื่น ตามที่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 กำหนด
​​๓)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ............ หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ............ มอบหมาย
​๘. งานรวบรวมและประมวลผลการเลือกตั้ง
​​(๑) ....
​​(๒)....
​มีหน้าที่
​๑)  รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  (แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๗) แล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง รวบรวมประมวลผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ............ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ............ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกัน ​
๒)  จัดทำสรุปผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง เพื่อมอบให้งานประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
​๓)  รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งของแต่ละเขตเลือกตั้งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ............ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ............ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๘ เสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ............ เพื่อพิจารณาลงนามในประกาศ ต่อไป
​๔)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ............ หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ............ มอบหมาย
​๙. งานประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
​​(๑) ....
​​(๒)....
​มีหน้าที่
​​๑)  ตกแต่งสถานที่เป็นศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ............ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ............
​​๒)  จัดทำป้ายแสดงจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและเขตเลือกตั้ง
​​๓)  จัดทำแผนภูมิแสดงแผนต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง แสดงรายชื่อคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ตลอดจนรายชื่อคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง
​​๔)  จัดทำแผนที่เขตเลือกตั้ง และแสดงที่เลือกตั้งของทุกหน่วยเลือกตั้งให้เพียงพอ เพื่อปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
​๕)  จัดทำป้ายและประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ............ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ............ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ............
​๖)  ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณป้ายประกาศผลรวมคะแนน
​๗)  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ แผ่นป้ายต่างๆ ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
​๘)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ............ หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ............ มอบหมาย
​๑๐. งานบริการสาธารณสุข
​​(๑) ....
​​(๒)....
​มีหน้าที่
​​๑)  กำหนดมาตรการป้องกันต่างๆ ในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และประกาศคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 2019
​​๒)  จัดเตรียมวัสดุ เวชภัณฑ์ที่จำเป็นใช้ในการป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย FACE Shield เจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้ง
​​๓)  ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดหาบุคลากรและเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ประจำ ณ หน่วยเลือกตั้ง
​๔)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ............ หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ............ มอบหมาย
​๑๑. งานประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
​​(๑) ....
​​(๒)....
มีหน้าที่
​๑)  วางแผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการให้การศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยผ่านครู นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียนและสถาบันการศึกษาอื่น ตลอดจนผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ เป็นต้นโดยคำนึงถึงความเป็นกลางทางการเมือง
​๒)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการให้การศึกษาเรียนรู้การเลือกตั้งผ่านกลุ่มทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา
​๓)  วางแผนประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงได้ทราบโดยทั่วกัน กระตุ้นเตือนให้ประชาชนตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕ และการจัดทำบัตรประชาชน การเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
​๔) ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การเลือกตั้งให้ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ภายใต้แนวคิด “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส”
​๕)  ติดตั้งเครื่องบันทึกภาพนิ่ง ถ่ายวีดีโอในวัน รับสมัคร และในวันอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และวันเลือกตั้ง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำการตลอดเวลา
​๖)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ............ หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ............ มอบหมาย
​๑๒. งานรักษาความสงบเรียบร้อยประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ และ การติดต่อสื่อสาร
​​ประสานขอความร่วมมือกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษหรือสถานีตำรวจภูธร ............ เพื่อมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่สังกัดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ช่วยเหลือ
​​(๑) ....
​​(๒)....
​มีหน้าที่
​​๑)  รักษาความสงบเรียบร้อยประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ และสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง
​​​๒)  จัดการจราจรในการเข้า – ออก ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ และสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง
​​๓)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ............ หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ............ มอบหมาย
​๑๓. งานสนับสนุนการเลือกตั้ง
​​(๑) ....
​​(๒)....
มีหน้าที่
​๑)  ดำเนินการวางแผนจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ คู่มือต่างๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้งให้ครบถ้วน
​๒)  จัดหาหีบบัตรเลือกตั้ง และคูหาลงคะแนน คู่มือการปฏิบัติงานให้ครบทุกหน่วยเลือกตั้ง
​๓)  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ให้เพียงพอ
​๔)  จัดหายานพาหนะพร้อมพนักงานขับรถบริการผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ ที่ต้องการใช้ยานพาหนะในการปฏิบัติหน้าที่จัดการเลือกตั้ง
​๕)  จัดหา อาหาร เครื่องดื่ม ให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ ในวันเลือกตั้ง
​๖)  ดูแลรักษาความสะอาดภายในเขตสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ............
​๗)  จัดทำบัญชี ฎีกาเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
​๘)  จ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ พร้อมรวบรวมใบสำคัญรับเงินต่างๆ ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
​๙)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ............ หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ............ มอบหมาย
​​๑๔.  ผู้ช่วยเหลือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ............
​​(๑) ....
​​(๒)....
​มีหน้าที่
ช่วยเหลือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ............ ในจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ............ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ............ ให้เป็นตามระเบียบ กฎหมาย ด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และอำนวยความสะดวกแก่ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ............ และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ............ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ     
                         
สั่ง ณ วันที่ ... เดือน ............ พ.ศ.2564

    ( ............ ............)
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ............ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี