การประเมินโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านกำไสจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3


เรื่อง               การประเมินโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

                      โรงเรียนบ้านกำไสจาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

ผู้รายงาน       นายประเสริฐ บุญคล้อย

สถานศึกษา   โรงเรียนบ้านกำไสจาน   ตำบลทุ่งมน  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ปีการศึกษา   2563

 

บทคัดย่อ  

               การประเมินโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านกำไสจานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินด้านบริบท ด้านตัวป้อนหรือปัจจัยพื้นฐาน  ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ของการดำเนินโครงการ ประชากรคือครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 127 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบประเมิน แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการศึกษา พบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านกำไสจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.77 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด

2.ผลการประเมินด้านตัวป้อนหรือปัจจัยพื้นฐานของโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านกำไสจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.63 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านกำไสจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด

4.  ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้โรงเรียนบ้านกำไสจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.67 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด

5. สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนบ้านกำไสจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยภาพรวม ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 692419เขียนเมื่อ 14 กันยายน 2021 15:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 กันยายน 2021 15:43 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (1)
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี