ตัวอย่างโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสนามตำบล (Community Isolation) สำหรับดูแลรักษาคนในชุมชน


ตัวอย่างโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสนามตำบล (Community Isolation) สำหรับดูแลรักษาคนในชุมชน

ตัวอย่างบันทึกข้อความ

ส่วนราชการ​ กองช่าง เทศบาลตำบลช้างซ้าย

ที่  สฏ 54403 / ​   วันที่ 10 กันยายน 2564

เรื่อง ขออนุมัติใช้งบประมาณงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564

เรียน​นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย/ผ่านปลัด

1. เรื่องเดิม

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี  ได้มีการแพร่กระจายซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้างทั่วทั้งพื้นที่            

2. ข้อเท็จจริง

เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่  ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ในกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กองช่าง เทศบาลตำบลช้างซ้าย มีความประสงค์จะขออนุมัติงบประมาณในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสนามตำบลช้างซ้าย (Community Isolation) สำหรับดูแลรักษาคนในชุมชน  จำนวน 1 โครงการ เป็นจำนวนเงิน xxx,xxx.- บาท

3. ระเบียบข้อกฏหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน

ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ในกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ดังนี้

3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณะภัยตามระเบียบฯ ข้อ 11 การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามระเบีบบฯ ข้อ 12 และการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามระเบียบฯ ข้อ 13 ข้อ 14 และ ข้อ 15 ได้

3.2 การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ 1.1 ให้ดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ 16 และ ข้อ 18 โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย และหมวดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือเงินสะสม หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1608 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 หรือเงินทุนสำรองเงินสะสม หรือโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว

4.ข้อพิจารณา

เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ต.ช้างซ้าย  อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ในกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กองช่าง เทศบาลตำบลช้างซ้าย มีความประสงค์จะขออนุมัติงบประมาณในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสนามตำบลช้างซ้าย (Community Isolation) สำหรับดูแลรักษาสำหรับคนในชุมชน จำนวน 1 โครงการ เป็นจำนวนเงิน xxx,xxx.- บาท โดยเบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ปรากฏในแผนงานงบกลาง (xxxx) งานงบกลาง (xxxx) หมวดงบกลาง  ประเภทสำรองจ่าย ตั้งไว้  xxx,xxx.-บาท คงเหลืองบประมาณที่ใช้ได้ xxx,xxx.-บาท ขออนุมัติเบิกจ่ายในครั้งนี้  xxx,xxx.-บาท คงเหลืองบประมาณทั้งหมด  xxx,xxx.-บาท  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และดำเนินการต่อไป                                        ลงชื่อ.................................                                            

(นาย…………………. )​                                                            

ผู้อำนวยการกองช่าง​                                                                                        

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลช้างซ้าย  

…………………………………………..…………………………………………………………..……………………..……………………….…..                                            ลงชื่อ.……….………………………….                                                      

(นาย………………. )                                                                                                                      

ปลัดเทศบาลตำบลช้างซ้าย        

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย  

………………………………………………..…………………………………………………………..……………………..………………………      

                                        ลงชื่อ.……….………………………….                                                           

(นาย…………………. )                                                     

นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย  ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี