ปัจจัยชึ้วัดและผลกระทบต่อบทบาทของพฤติกรรมของผู้บริหารตามสภาพที่พึง ประสงค์ และตามสภาพที่เป็นจริง ในความคิดเห็นของครูเพื่อการพัฒนาทางการศึกษาที่ยั่งยืน

อำพัน ด้วงแดง – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ต้นสกุล ศานติบูรณ์, ประกาศ แสนทอง – คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฏอุดรธานี
เดือน ทองกุล - รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 อ.เมือง อุดรธานี
วัชรพล วิทยากร - ผู้อำนวยการสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 อ.ไชยวาน จ
.อุดรธานี
นิคม คำล้วน – ผู้อำนวยการสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

การ วิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกาความคิดเห็นของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงพฤติกรรมต่อ การบริหารจัดการในสถานศึกษา และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบสหสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของครูกับทัศนคติของ ครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษา การประเมินปฏิสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาตามบทบาทที่พึง ประสงค์และตามบทบาทที่เป็นจริงในความคิดเห็นของครูด้วยเครื่องมือ The Questionnaire on Teacher Interaction (QTI) ซึ่งประยุกต์จากเครื่องมือ The Questionnaire on Teacher Interaction (QTI) (Wubbles & Levy, 1993) และประเมินทัศนคติของครูต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารด้วยเครื่องมือ วิจัย The Test of Administrator-Related Attitude (TOARA) ซึ่งประยุกต์จากเครื่องมือ The Test of Science-Related Attitudes (TOSRA) (Fraser, 1981) กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเป็นครู ทั้ง 4 เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดอุดรธานี จำนวน 903 คน จาก 80 โรงเรียน

ผลการศึกษา พบว่า ร้อยละ 39 ของครูมีทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้นต่อการบริหารจัดการของผู้ บริหารสถานศึกษา บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ในด้านความเป็นผู้นำ ความเข้าใจในการบริหารจัดการ การให้ความช่วยเหลือหรือความเป็นมิตร และการให้อิสระในการดำเนินกิจกรรมของครู มีระดับคะแนนเฉลี่ยที่สูงกว่าตามสภาพที่เป็นจริง และบทบาทด้านวุฒิภาวะทางการทำงาน การติดตามการปฏิบัติงานของครู ความพึงพอใจ และความเข้มงวดทางวินัยครู ตามสภาพที่เป็นจริงมีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าตามสภาพที่พึงประสงค์ ผลการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นแนวติดต่อการปรับปรุงและแก้ไขในการบริหารจัดการ ของสถานศึกษาเพื่อความยั่งยืนทางการศึกษาต่อไปจาก การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 1
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1-3 พฤศจิกายน 2549
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

The 1st Conference Science, Technology, Education and Local Wisdom for Sustainable Development

1-3 November 2006
Udonthani Rajabhat University
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#research#proceeding#udru-conference-2006

หมายเลขบันทึก: 69180, เขียน: 24 Dec 2006 @ 23:54 (), แก้ไข: 31 May 2012 @ 13:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)