Contact

e-commerce legislation and regulations

  การประชุมการออกกฎและระเบียบการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์  

 model law and conventions

ในปี 2005 UN ได้มีการประชุมเรื่องสัญญาของการค้าระหว่างประเทศโดยใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการประชุมจะมีขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2005 ในการประชุมมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการค้าและกฎระเบียบต่างที่ทำการค้าระหว่างประเทศโดยใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์(e-commerce) ในหัวข้อจะกล่าวถึงการกำหนดที่อยู่ตำแหน่งของอุปกรณ์ เวลาและสถานที่ของการรับจากข้อมูล กฎระเบียบจากสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎระเบียบการใช้ระหว่างเอกสารกับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ต้นฉบับของข้อมูลจะเหมือนกันกับวิธีการในทางอิเล็กทรอนิกส์และลายเซ็น

    ในการประชุมจะเปิดให้ลงชื่อการเข้าร่วมจากทุกๆประเทศ ที่สำนักงานใหญ่ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2006 ถึง 18 มกราคม 2008

 ที่มาของข้อมูลGlobal E-Commerce Law  (UNCITRAL)ในหัวข้อ

Global Information Security Law

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 69176, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #วิชากฎหมายและนโยบายโทรคมนาคม

Recent Posts 

Comments (1)

แล้วการที่ un จัดประชุมในลักษณะนี้จะส่งผลกระทบกับประเทศไทยอย่างไรบ้างคะ?