เขียนบทคัดย่อ R2R อย่างไรให้มีคุณภาพ


วิธีเขียนบทคัดย่อ R2R ให้มีคุณภาพ

ดิฉันมีโอกาสและมีประสบการณ์ในการพัฒนางานประจำให้เป็นวิจัย เป็นทั้งวิทยากร เป็นทั้งนักวิจัยหน้างานและเป็นพี่เลี้ยง R2R นอกจากนี้ยังเป็นคณะกรรมการตรวจและพิจารณาผลงาน R2R หลายเวที 

มีข้อสังเกตและขอเสนอแนะในการเขียนบทคัดย่อ R2R ดังนี้ :-

ลำดับแรก

การเขียนบทคัดย่อให้ผ่านและมีคุณภาพ ก็ต้องมาจากงานวิจัยที่ดี ตั้งแต่เริ่มคิดคำถามวิจัย  ออกแบบงานวิจัย ดำเนินการวิจัย เขียนรายงานวิจัย นำผลวิจัยไปใช้และสรุป จนครบวงจร

รอบแรก บทคัดย่อที่จะผ่านการคัดเลือก

 1. พิจารณาว่า เป็นไปตามหลัก R2R หรือไม่
 2. ลักษณะงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก มักเป็นงานที่มีคำถามวิจัยที่ดี ออกแบบการวิจัยได้ถูกต้อง มีการทบทวนงานวิจัย ผลวิจัยสามารถตอบได้ตามวัตถุประสงค์ 
 3. มีการนำไปใช้ประโยชน์ ถ้ายังใช้เฉพาะหน่วยงานตนเอง จะถูกตัดออก อย่างน้อยต้องเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นใช้ด้วยจึงจะผ่านด่านแรก 
 4. ที่สำคัญงานวิจัยต้องผ่านจริยธรรม

รอบสองที่ถูกเลือก จะต้องส่งรายงานวิจัย (manuscript)

 1. รอบนี้หากผู้วิจัยเขียนรายงานวิจัยได้กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่ายจะเป็นผลดี
 2. มีการทบทวนขนาดและความรุนแรง ความสำคัญของปัญหา รวมถึงองค์ความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 3. กำหนด วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย วิเคราะห์ และแปรผลการศึกษาถูกต้อง
 4. Stydy design ถูกต้อง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง มีการคำนวณถูกวิธีพัฒนาระบบ รูปแบบ แนวทาง แนวปฏิบัติที่ตรงประเด็นกับปัญหา มีการวัดผลลัพธ์ชัดเจน เครื่องมือการวิจัย มีคุณภาพ วิธีดำเนินการวิจัย ชัดเจน ถูกต้อง
 5. ผลลัพธ์เขียนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อผู้ป่วย /ผู้ปฏิบัติงาน/หน่วยงาน/องค์กร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการทำงานวิจัยจากงานประจำ
 6. งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง 

ผลงานแบบไหนจึงจะผ่านด่านสุดท้ายได้ ? :-

 1. เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาสอดคล้องกับงานประจำ มีขนาดปัญหาในงานประจำชัดเจน มองเห็นคำถามวิจัยที่แหลมคม
 2. วัตถุประสงค์เขียนชัดเจน วัดได้ ทำให้ประเมินผลลัพธ์ได้ชัดเจนเช่นกัน
 3. มีการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ ที่นำมาใช้อ้างอิงในกระบวนวิจัย
 4. ระเบียบวิธีวิจัย มีการคำนวณกลุ่มตัวอย่างถูกต้อง ตัวแปรต้นมักเป็น โปรแกรม well program หรือแนวปฏิบัติใหม่ ที่ใช้EBP นำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างเห็นขั้นตอนชัดเจน เครื่องมือวัดชัดเจน มีการทดสอบความตรงเนื้อหาหากสร้างเครื่องมือใหม่ หา reliability หากเป็น R&D หรือ Action research ก็ต้องเขียนให้ถูกขั้นตอน  อธิบายสิ่งที่ทำตามขั้นตอนให้ชัดเจน 
 5. ผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานและองค์กรว่าดีขึ้นจากเดิมอย่างไร
 6. การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ต้องแสดงให้เห็นว่านำไปใช้ ทั้งในงานประจำ เชิงนโยบาย เชิงวิชาการและพัฒนาคุณภาพงาน

เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อยของการทำ R2R  

 1. การทำ R2R ต้องทำเป็นทีม
 2. ผู้วิจัยหลัก ต้องทำงานในสถานที่ทำวิจัย
 3. หากมีผู้ร่วมทีมจากหน่วยงานอื่นเป็นผู้ร่วมวิจัย ควรระบุให้ชัดเจนว่า มีหน้าที่อะไร
 4. การเขียนบทนำ ต้องทบทวนสถานการณ์ที่เป็นประเด็นปัญหาหน้างานจริง มีการทบทวนงานวิจัย มี gab ชัดเจน
 5. การนำโปรแกรมฯ มาใช้ ควรมีข้อมูลวิจัยหรือข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์มา support เพื่อดูผลลัพธ์ได้ตรงประเด็น
 6. ควรมีกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการทำวิจัย และทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 7. Study design ถูกต้อง  หากทบทวนงานวิจัยแล้ว พบว่า ยังไม่มีการนำวิธีการนั้นมาใช้หรือทำวิจัยมาก่อน ก็ควรทำวิจัยแบบทดลองหรือกึ่งทดลอง หากสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ระเบียบวิธีที่ใช้ควรเป็น R&D หรือ IR หรือ ตามขั้นตอนการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลฯได้เลย หากต้องการให้ผู้ร่วมทีมนำรูปแบบการดูแลที่พัฒนาขึ้นไปใช้ อาจใช้ Action Research
 8. การพัฒนาแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสหสาขาวิชาชีพ ก็ต้องให้ทีมสหสาขาวิชาชีพเป็นผู้ร่วมทีมหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบแนวปฏิบัติ ต้องใช้สหสาขาวิชาชีพเป็นผู้ตรวจสอบด้วย
 9. การขอจริยธรรม จะมีกรอบเวลา ในรายงานผู้วิจัยเขียนเวลาที่ใช้ดำเนินการวิจัยให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่ขอจริยธรรม
 10. การคำนวณกลุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตาม study design ฯลฯ
 11. การเขียนรายงานวิจัยต้องเขียนภาษาถูกต้อง กระชับ คงเส้นคงวา
 12. รายงานวิจัย ควรเขียนการนำไปใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน 

 

สรุป ทำ R2R อย่างไรให้มีคุณภาพ

 • ตามที่เขียนมาข้างต้น
 • ผลลัพธ์จะเกิดต่อหน่วยงาน องค์กร  และตนเอง
 • นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
 • เกิด สปก สุข ปัญญา และก้าวหน้าได้แน่นอน

 

แก้ว

16-06-2564

หมายเลขบันทึก: 690946เขียนเมื่อ 3 มิถุนายน 2021 13:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 กรกฎาคม 2021 04:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

ตอนนี้สถานการณ์โควิดระบาดรุนแรงมาก ขอส่งกำลังใจให้น้องๆปลอดภัยก่อนนะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท