ชีวิตที่พอเพียง 3968a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด : ๒๖ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔


ชีวิตที่พอเพียง  3968a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :   ๒๖ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔   

๒๗ พฤษภาคม

เช้าประชุมหารือเรื่อง online PLC กับ SCBF และ กสศ.     บ่ายประชุมกับ นพ. สุภกร เรื่อง MEU กสศ.,    ตามด้วยการประชุมกับ ดร. สิริกร อ. ประภาภัทร และ นพ. สุภกร เรื่อง หลักสูตรฐานสมรรถนะ ของกระทรวงศึกษาธิการ,    และประชุมหารือกับ นพ. สุภกร เรื่องวิธีช่วยให้โรงเรียนเปิดเรียนได้เร็ว ทั้งหมดทางซูม     

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๑๓๒  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๙๕๑   จากทัณฑสถาน ๑,๒๑๙   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๔๖,๔๖๙ ราย    บรรยากาศการระบาดในกรุงเทพยังเพิ่ม    พบคลัสเตอร์ที่ตลาดหรือแหล่งมีคนมาก    การประชุมต่างๆ เปลี่ยนเป็น ออนไลน์หมด    

 ๒๘ พฤษภาคม    

เช้าประชุมคณะอนุกรรมการโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง    ทาง ซูม

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๖๔๔  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๘๗๔    ผู้ติดเชื้อในทัณฑสถาน ๙๕๑    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๔๒,๘๒๗ ราย    

ข่าวในประเทศกว่าร้อยละ ๙๐ เป็นเรื่องโควิด    ตอนนี้เรื่องวัคซีนมากกว่าเรื่องการระบาด     ญี่ปุ่นระบาดรอบ ๔  

๒๙ พฤษภาคม (เสาร์)  

เช้าประชุมสภา มช. ทางซูม        

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๔๒๑ เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๖๒๙    ในทัณฑสถาน ๒,๗๐๒   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๔๖,๔๘๐ ราย    

วัคซีนต่างชนิด ให้ผลคุ้มกันโควิดต่างสายพันธุ์ แตกต่างกัน (๑)    ข่าวสหราชอาณาจักรสั่งจองวัคซีน โควิด ๘ ชนิด รวม ๕๑๗ ล้านโด๊ส โดยหลายชนิดยังอยู่ระหว่างการพัฒนา (๒) บ่งชี้ว่าเขาทำนายว่า ปัญหาโควิดสายพันธุ์ใหม่จะเป็นเรื่องเรื้อรัง และต้องเตรียมรับมือ          

๓๐ พฤษภาคม (อาทิตย์)        

ค่ำไปสวดศพ คุณแม่กัลยา สาคริก ที่วัดพระศรีมหาธาตุ ศาลา ๑๖  

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๓๙๗, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑,๒๐๒    จากทัณฑสถาน ๑,๙๐๒    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๔๘,๐๕๑ ราย    พบกลุ่มก้อนผู้ติดเชื้อในกรุงเทพที่โน่นที่นี่   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่คนแออัด        

  

๓๑ พฤษภาคม

                เช้า ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย ยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผล พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ทางซูม      ค่ำ ประชุม PMAC 2022 4th preparation meeting  ทางซูม            

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๒๐๕, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒,๒๗๐    จากทัณฑสถาน ๑,๙๕๓     ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๕๐,๔๑๖ ราย    

๑ มิถุนายน  

เช้าประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการเยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  ทางซูม

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๓๒๖  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๘๐๖   ในทัณฑสถาน ๗๗   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๔๙,๒๑๘ ราย    

๒ มิถุนายน   

เช้าประชุมกับคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ. เรื่องร่างหลักสูตรปริญญาเอก  

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๑๗๕, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑,๑๖๓   จากทัณฑสถาน ๑,๐๘๗    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๔๙,๗๗๗ ราย    เป็นช่วงเวลาของการระบาดหนักที่ผู้คนไม่ควรออกจากบ้าน     เพราะไม่รู้ว่าจะไปรับเชื้อเข้าเมื่อไรและจากใคร    ผู้ติดเชื้อกระจายอยู่ทั่วไป    ออกจากบ้านเมื่อไร สวม mask   รักษาระยะห่าง   และหมั่นล้างมือ     

อังกฤษรายงานจำนวนคนตายเป็นศูนย์ เป็นครั้งแรกในเกือบ ๑ ปี (๓)    คุณค่าของ mRNA technology  (๔) 

      

วันที่

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย

สะสม

ตายสะสม

จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก

ตายสะสมทั่วโลก

สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)

๒๖ พฤษภาคม

๒,๔๕๕ (๒,๔๓๙)

๑๓๗,๘๙๔

๘๗๓

๑๖๘,๕๕๑,๕๑๒

๓,๕๐๐,๘๔๐   (๑๖ น.)

๓๓,๙๔๗,๑๘๙/๖๐๕,๒๐๘

๒๗

๓,๓๒๓ (๓,๓๐๒)

๑๔๑,๒๑๗

๙๒๐

๑๖๙,๑๑๕,๔๒๖

๓,๕๑๓,๓๖๑ (๑๖ น.)

๓๓,๙๗๑,๒๐๗/๖๐๖,๑๗๙

๒๘

๓,๗๕๙ (๓,๗๔๑)

๑๔๔,๙๗๖

๙๕๔

๑๖๙,๖๗๑,๓๙๔

๓,๕๒๖,๓๑๗ (๑๖ น.)

๓๓,๙๙๙,๖๘๐/๖๐๗,๗๒๖

๒๙

๔,๘๐๓ (๔,๗๕๒)

๑๔๙,๗๗๙

๙๘๘

๑๗๐,๑๗๗,๘๙๘

๓,๕๓๘,๗๖๔ (๑๖ น.)

๓๔,๐๒๒,๖๕๗/๖๐๘,๙๖๑

๓๐

 ๔,๕๒๘ (๔,๕๐๑)

๑๕๔,๓๐๗

 ๑,๐๑๒

๑๗๐,๖๕๘,๓๑๖

๓,๕๔๙,๔๖๖ (๑๖ น.)

๓๔,๐๓๕,๓๑๘/๖๐๙,๔๒๑

๓๑

๕,๔๘๕ (๕,๔๒๘)

๑๕๙,๗๙๒

๑,๐๓๑

๑๗๑,๐๕๖,๑๒๖

๓,๕๕๗,๔๑๓ (๑๖ น)

๓๔,๐๔๓,๐๖๘/๖๐๙,๕๔๔

 ๒,๒๓๐ (๒,๒๐๙)

๑๖๒,๐๒๒

๑,๐๖๙

๑๗๑,๔๙๑,๒๐๕

๓,๕๖๕,๘๙๑ (๑๖.๒๐ น.)

๓๔,๑๑๓,๑๔๖/๖๐๙,๗๖๗

๓,๔๔๐ (๓.๔๒๕)

๑๓๖,๕๙๙

 ๑,๑๐๗

๑๗๑,๙๖๒,๔๕๖

๓,๕๗๖,๘๔๗ (๑๖ น.)

๓๔,๑๓๖,๗๓๘/๖๑๐,๔๓๖

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

อัตราการติดเชื้อโควิด ๑๙ ระลอกสาม ยังทรงๆ    ระบบบริการสุขภาพทำท่าจะรับไม่ไหว    จำนวนผู้ป่วยที่กำลังรักษาคงที่อยู่ที่ กว่าวันละ ๔ หมื่นคน    ชัดเจนแล้วว่ามาตรการแก้ปัญหาการระบาดของโควิด ๑๙ มีทางเดียวคือฉีดวัคซีนให้ประชาชนครบราวๆ ร้อยละ ๗๐   รัฐบาลตั้งเป้าฉีดให้ประชาชน ๕๐ ล้านคนภายในปีนี้  

การแพร่กระจายในโลกยังรุนแรง เพิ่มขึ้นวันละราวๆ ๕ แสนคน   รุนแรงที่สุดในอินเดีย    เชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่ติดง่ายที่สุด คือสายพันธุ์อัฟริกา เริ่มลามเข้ามาในประเทศไทย  

วิจารณ์ พานิช

๒ มิ.ย. ๖๔  

หมายเลขบันทึก: 690937เขียนเมื่อ 2 มิถุนายน 2021 16:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 มิถุนายน 2021 16:10 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี