ชีวิตที่พอเพียง 3898a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด : ๑๗ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ชีวิตที่พอเพียง  3898a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  : ๑๗ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  

๑๘ กุมภาพันธ์    

เช้า ไปประชุมคณะกรรมการ SCBF ที่ SCB    แล้วไปพบ ผศ. ดร. ศิริสุข รักถิ่น ที่ มสช.

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๓๘, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๐๔

 ๑๙ กุมภาพันธ์    

เช้าให้สัมภาษณ์ทีมจัดทำแผน ๑๓ มช. ทางซูม

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๖๑, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๕๕

๒๐ กุมภาพันธ์ (เสาร์)  

เช้าประชุมสภา มช. ทางซูม

วัคซีนให้ความหวัง (๑)การแข่งขันระหว่าง infection กับ injection  

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒๗, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๔๔

๒๑ กุมภาพันธ์ (อาทิตย์)        

อยู่บ้าน   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๔๘, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๓๘   

๒๒ กุมภาพันธ์

             เช้าประชุม Project X ร่วมกัน ๕ มูลนิธิ   นำโดย มสช.  และ มสส.  

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๕๙, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๔ 

๒๓ กุมภาพันธ์

ออกไปประชุมปฏิบัติการวิจัยของโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ที่โรงแรม Vic 3  ทั้งวัน

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๕๒, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๔๑

   

๒๔ กุมภาพันธ์

อยู่บ้าน

 การฉีดวัคซีนโควิดในปัจจุบัน เป็นการฉีดภายใต้ภาวะฉุกเฉิน (๒)   การฉีดวัคซีนในต่างประเทศให้ผลดีชัดเจน  

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๕๙, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๒

      

วันที่

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย

สะสม

ตายสะสม

จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก

ตา ยสะสมทั่วโลก

สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)

๑๗ กุมภาพันธ์

๑๗๕ (๑๖๘)

๒๔,๙๖๑

  ๘๒

๑๑๐,๐๗๐,๒๘๔

 ๒,๔๓๐,๗๙๕ (๑๖ น.)

๒๘,๓๘๑,๒๒๐/๔๙๙,๙๙๑

๑๘

๑๕๐ (๑๔๒)

๒๕,๑๑๑

  ๘๒

๑๑๐,๔๗๓,๑๙๓

๒,๔๔๒,๐๖๗ (๑๖ น.)

๒๘,๔๕๓,๕๒๖/๕๐๒,๕๔๔

๑๙

๑๓๐ (๑๑๖)

๒๕,๒๔๑

  ๘๒

๑๑๐,๘๗๗,๐๘๔

๒,๔๕๓,๕๗๒  (๑๖. น.)

๒๘,๕๒๓,๕๒๔/๕๐๕,๓๐๙

๒๐

๘๒ (๗๑)

๒๕,๓๒๓

  ๘๓

๑๑๑,๒๘๖,๗๘๖

๒,๔๖๔,๗๘๑  (๑๖ น.)

๒๘,๖๐๓,๘๑๓/๕๐๗,๗๔๖

๒๑

๙๒ (๘๖)

๒๕,๔๑๕

  ๘๓

๑๑๑,๖๙๑,๕๒๗

๒,๔๗๓,๓๑๑ (๑๖ น.)

๒๘,๗๐๖,๔๗๓/๕๐๙,๘๗๕

๒๒

๘๙ (๗๓)

๒๕,๕๐๔

   ๘๓

๑๑๑,๙๘๘,๙๕๓

๒,๔๗๘,๗๕๗ (๑๖ น)

๒๘,๗๖๕,๔๒๓/๕๑๑,๑๓๓

๒๓

๙๕ (๙๓)

๒๕,๕๙๙

   ๘๓

๑๑๒,๓๐๕,๕๓๙

๒,๔๘๖,๖๔๑ (๑๖ น.)

๒๘,๘๒๖,๓๐๗/๕๑๒,๕๙๐

๒๔

๙๓ (๗๑)

๒๕,๖๙

   ๘๒

๑๑๒,๖๙๖,๕๒๗

๒,๔๙๗,๕๙๔ (๑๖ น.)

๒๘,๘๙๗,๗๑๘/๕๑๔,๙๙๖

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

เชื้อโควิด ๑๙ กระจายอยู่เป็นกระเปาะๆ ในประเทศ     มีคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรับและแพร่เชื้อ เป็นสาเหตุให้ระงับการแพร่กระจายโรคไม่สำเร็จ     คนเหล่านี้สว่นใหญ่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการเป็นตัวแพร่เชื้อ    การสวมหน้ากากอนามัยจึงต้องถือเป็นเรื่องปกติเมื่อเข้าไปในที่มีคนมาก    รวมทั้งต้องล้างมือบ่อยๆ  และรักษาระยะห่าง     มาตรการป้องกันที่ไม่ตึงมาก เพื่อให้กิจการทางเศรษฐกิจไม่ชะงักทั้งหมด    ย่อมเปิดช่องให้การระบาดขยายตัว    ต้องช่วยกันมีการสื่อสารให้ประชาชนทุกคนระมัดระวัง ป้องกันตนเอง

สัปดาห์แห่งความตื่นเต้นว่าวัคซีนโควิดจะมาถึงประเทศไทย และเริ่มมีการฉีดภายในสัปดาห์นี้    มีคำแนะนำที่น่าจะถูกต้อง ว่าเราคงต้องใช้มาตรการสวมหน้ากากอนามัย  รักษาระยะห่าง  และล้างทำความสะอาดมือบ่อยๆ ไปอีกสองสามปี  

วิจารณ์ พานิช

๒๔ ก.พ. ๖๔

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)