2021-02-20 ศัพท์ น่าสับสน ชุด U – unsophisticated & artless

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision M-Z

2021-02-20

ศัพท์ น่าสับสน ชุด U – unsophisticated & artless

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง unsophisticated = ‘uhn-suh-FIS-ti-key-tid’

ออกเสียง artless = ‘AHRT-lis’

Merriam-Webster Dictionary

Choose the Right Synonym for unsophisticated

NATURAL, INGENUOUS, NAIVE, UNSOPHISTICATED, ARTLESS

mean free from pretensionor calculation.

NATURAL implies lacking artificiality and self-consciousness

and having a spontaneousness suggesting the natural

rather thanthe man-made world.

her unaffected, natural manner

INGENUOUS implies inability to disguise

or conceal one's feelings

or intentions.

the ingenuous enthusiasm of children

NAIVE suggests lack of worldly wisdom often connoting credulousnessand unchecked innocence.

politically naive

UNSOPHISTICATED implies a lack of experience and training

necessary for social ease and adroitness.

unsophisticated adolescents

ARTLESS suggests a naturalness resulting from unawareness

of the effect one is producing on others.

artless charm

Merriam-Webster Dictionary

Choose the Right Synonym for artless

NATURAL, INGENUOUS, NAIVE, UNSOPHISTICATED, ARTLESS

mean free from pretensionor calculation.

NATURAL implies lacking artificiality and self-consciousness

and having a spontaneousness suggesting the natural

rather thanthe man-made world.

her unaffected, natural manner

INGENUOUS implies inability to disguise or conceal one's feelings or intentions.

the ingenuous enthusiasm of children

NAIVE suggests lack of worldly wisdom often connoting credulousness and unchecked innocence.

politically naive

UNSOPHISTICATED implies a lack of experience and training

necessaryfor social ease and adroitness.

unsophisticated adolescents

ARTLESS suggests a naturalness resulting from unawareness of the effect one is producing on others.

artless charm

Merriam-Webster Dictionary

Did You Know?

Artless, ingenuous, and naive

all refer to freedomfrom pretension or calculation,

but there are subtle differences in their uses.

Ingenuous impliesan inability to disguise or conceal one's feelings, while naive suggests a credulous lack of worldly wisdom.

Artless generally indicates an appearance of utter naturalness,

one in which a person is(or seems to be) innocent of the effect of hisor her speech or behavior on others.

Dictionary of Problem Words and Expressions

unsophisticated& artless

Unsophisticated is an adjective

that applies to a person who is thought to lack worldly wisdom,

who is not urbane, who is not experienced in, or knowledgeable about,

prevailing customsand manners of living and thinking.

Artless implies something of the meaning of unsophisticated

but suggests a lack of guile or artificiality

that resultsfrom unconcern about the reactions of the other people.

That is, an unsophisticatedperson

lacks wisdomand experience in certain areas;

an artless person has the same lack but doesn’t care

because he is freefrom any desire to impress others.

See also INGENIOUS

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน M-Z Revความเห็น (0)