2021-02-20 ศัพท์ น่าสับสน ชุด U – unsatisfied & dissatisfied

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision M-Z

2021-02-20

ศัพท์ น่าสับสน ชุด U – unsatisfied & dissatisfied

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง unsatisfied = ‘uhn-SAT-is-fahyd

ออกเสียง dissatisfied = ‘dis-SAT-is-fahyd’

Farlex Trivia Dictionary

Dissatisfied & unsatisfied

Only a personcan be dissatisfied,

while an abstract thing (such as hunger) can be unsatisfied.

See also related terms for hunger.

Collins COBUILD English Usage

Unsatisfied & dissatisfied

1. 'unsatisfied'            

If something such as a demand is unsatisfied,

there is not enoughof what is wanted.

There is already an unsatisfied demand for timber products.

2. 'dissatisfied'

If a person is dissatisfied,

they are not contentedand want changes in a situation or in their lives.

People are utterly dissatisfied with the economic situation.

The universities produced a number of dissatisfied idealists.

Dictionary of Problem Words and Expressions

unsatisfied& dissatisfied

An unsatisfied person is one who is not content,

who feels that somethingor someone has not met his expectations,

who is not pleased with some condition or situation:

“Your explanation leaves me unsatisfied,”

“Although growing teen-agers eat a great deal, their hunger is often unsatisfied.”

Dissatisfied means “displeased,” “offended,” “upset”:

“I am dissatisfiedwith the salary I am paid.”

“He had a sulky, dissatisfiedexpression on his face.”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน M-Z Revความเห็น (0)