2021-01-18 ศัพท์ น่าสับสน ชุด S – Slow & slowly

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

2021-01-18

ศัพท์ น่าสับสน ชุด S – Slow & slowly

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง Slow = ‘SLOH

ออกเสียง slowly = ‘SLOH-lee’

Abused, Confused, & Misused Words by Mary Embree

slow

= unhurried; gradual; leisurely

Not to be confused with:

sloe = fruit of the blackthorn; the shrub itself

Dictionary.com

SYNONYM STUDY FOR SLOW

Slow, deliberate, gradual, leisurely

mean unhurried and not happeningrapidly.

That which is slow acts or moves without haste or rapidity:

a slow procession of cars.

Deliberate implies the slownessthat marks careful consideration

before and while acting:

a deliberate and calculating manner.

Gradual suggests the slowness of something that advances one step at a time:

a gradual improvement in service.

That which is leisurely moves with the slowness

allowed by ample time or the absence of pressure:

an unhurried and leisurely stroll. 6. See dull.

WORDS OFTEN CONFUSED WITH SLOW

As an adverb, slow has two forms, slow and slowly.

Slowly appeared first in the 15th century;

slow came into use shortly thereafter.

Both are standard today in certain uses.

Originally, slow was used

both preceding and following the verbit modified.

Today, it is used chiefly in imperative constructions

with short verbs of motion ( drive, run, turn, walk, etc.),

and it follows the verb:

Drive slow. Don't walk so slow.

This use is more common in speech than in writing,

although it occurs widely on traffic and road signs.

Slow also combines with present participles in forming adjectives:

slow-burning; slow-moving.

In this use it is standard in all varieties of speech and writing

Slowly is by far the more common form of the adverb in writing.

In both speech and writing it is the usual form in preverb position

(He slowly drove down the street. The couple slowly strolled into the park)

and following verbs that are not imperatives (He drove slowly down the street. The couple strolled slowly through the park).

See also quick, sure.

Merriam-Webster Dictionary

Choose the Right Synonym for slow

Verb

DELAY, RETARD, SLOW, SLACKEN, DETAIN

mean to cause to be late or behind in movementor progress.

DELAY implies a holding back, usually by interference, from completionor arrival.

bad weather delayed our arrival

RETARD suggests reduction of speed without actual stopping.

language barriers retarded their progress

SLOW and SLACKEN also imply a reduction of speed,

SLOW often suggesting deliberate intention

medication slowed the patient's heart rate ,

SLACKEN an easing up or relaxing of power or effort.

on hot days runners slacken their pace

DETAIN implies a holding back beyond a reasonable or appointed time.

unexpected business had detained her

Merriam-Webster Dictionary

Slow vs. Slowly: Usage Guide

Adverb

Some commentators claim that

careful writers avoid the adverb slow,

in spite of the fact that it has had over four centuries of usage.

have a continent forbearance till the speed of his rage goes slower

— William Shakespeare

In actual practice, slow and slowly are not used in quite the same way.

Slow is almost always used with verbsthat denote movement or action, and it regularly follows the verb it modifies.

beans … are best cooked long and slow — Louise Prothro

Slowly is used before the verb

a sense of outrage, which slowly changed to shame — Paul Horgan and with participial adjectives.

a slowly dawning awareness … of the problem — Amer. Labor

Slowly is used afterverbs where slow might also be used

burn slow or slowly and after verbs where slow would be unidiomatic.

the leadership turned slowly toward bombing as a means of striking back — David Halberstam

Dictionary of Problem Words and Expression

Slow & slowly

Each of these words is an adverb,

so that one can say “Drive slow” or “Drive slowly

Careful speakers used slowly in such an expression.

Slow is preferred in statements such as “This watch rums slow.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน M-Z Revความเห็น (0)