2021-01-18 ศัพท์ น่าสับสน ชุด S – Slogan & motto

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

2021-01-18

ศัพท์ น่าสับสน ชุด S – Slogan & motto

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง Slogan =’SLOH-guhn’

ออกเสียง motto = ‘MOT-oh’

Farlex Trivia Dictionary.

slogan

- From Scottish-Gaelic slaugh, "army," and gairm, "shout"

—since the first slogans were actually battle cries.

See also related terms for shout.

Dictionary.com

These Words Came From The Irish Language

The Irish language, known as Gaelige in Irish, is a Celtic language.

Records of Irish, the ancient and historic language of the Irish people,

date back to the fifth century.

Today, it's estimated that there are nearly 75,000 daily Irish speakers in Ireland, with over 1.5 million learning it as a second language.

It is an official language in Ireland, and if you have ever visited the country, you will see the language on road signs and government documents.

While you may not know any Irish yourself

outside of fáilte ("welcome") or sláinte ("cheers"),

some of the English vocabulary and slang you use

comes from or is influenced by the Irish language.

Irish people have immigrated to English-speaking countries,

particularly England and the US, for centuries.

smithereens

If you've ever knocked a glass off a counter and shattered it,

you've experienced breaking something into smithereens.

Smithereens means "small pieces, bits."

The word smithereens is first found in Irish English in the late 1700s.

While its origin isn't exactly known,

smithereens may come from smiodar, which means "fragment."

And -een is a diminutive suffix (meaning it denotes something is small).

Taken together, smithereens refers to very small fragments.

The word is often used in the phrase blown to smithereens.

galore

We have words galore on Dictionary.com.

In other words, we have words "in abundance." Lucky us!

The word galore comes from the Irish expression go leor.

Leor means "enough" and go means "to,"

so, literally "to enough."

The word was rendered as galore in English in the early 1600s.

In Irish, ceart go leor is an expression roughly equivalent to OK.

slew

We truly do have a whole slew ofgreat Irish words for you.

And one of them is ... slew.

Slew can be the past tense of slay,

but as a noun it can mean "a very large number or quantity,"

as in

"There is a slew of folks waiting in line for the new savory ice cream place."

The word comes from the Irish sluagh,

meaning "crowd, throng, army, host."

In Irish folklore, the slua or sluagh are

said to be restless ghosts or evil spirits,

depicted as a flock of birds,

who cause trouble for the living by destroying property

or killing domestic animals. Yikes.

slogan

Our slogan for this slideshow is "Irish words rule!"

Today, a slogan is like motto or catchphrase

for such things as a company, product, political campaign.

It lets others know what they're all about.

That's what slogans were

also used for in the ancient British Isles

—sort of.

Slogan comes from slaugh-ghairm,

a word in Scots Gaelic, a Celtic language spoken in Scotland

that developed out of Middle Irish.

Now, we've already learned about the sluagh in slogan.

It means "crowd" or "host." Ghairm means "cry" or "shout."

Taken together, a slaugh-ghairm is the cry given by Celtic warriors in battle.

Usually, these early slogans would be the last name of the clan

or the name of their place of origin.

Slaugh-ghairm was adopted into Englishas slogan by the 1670s.

By the early 1700s, a slogan wasn't something just used on the battlefield but also in political realms, much like today.

hubbub

Hubbub is "a loud, confused noise,"

as created by many speakers.

More generally, it's an "uproar."

And, of course, the word has a great history.

It's thought to come from the old Irish interjection

Ub! Ub! Ubub! which conveyed contempt.

This may be related to an ancient Irish war cry, Abu!

Before hubbub had the general meaning we know it by today,

in the 1500s it was specifically associated with a certain kind of Irish rowdiness. OK, England—like you can't be noisy, too?

phony

Phony is a word that means "fake"or "made up."

But we aren't making up this unusual origin story for the word.

Although the exact origins of phony areunknown,

it's likely the word comes from an old conknown as the fawney rig.

Fawney is from an Irish word for "finger ring," and rig, an old term for a "trick" or "swindle."

Here's how it worked:

the swindler would "accidentally" drop a piece of cheap jewelry

in front of their mark, or target.

Then, they would pick it up while expressing relief

that they hadn't lost such a valuable ring,

pretending it was worth a lot (as if made of gold).

If they were lucky, they'd sell it to the mark for much more than it was worth.

By the 20th century, the spelling of the word was

eventually modified from fawney to phony

and came to refer to anything fake or counterfeit.

whiskey

Whiskey might seem like it obviously comes from Ireland,

but the way it flowed into English is interesting.

The word whiskey is short for whiskeybae, from Irish uisce beatha

or Scots Gaelic uisge beatha, "water of life."

These terms, however, are ultimately translations of the Latin

aqua vitae, also "water of life," an even older term for alcohol.

Whiskey was adopted into English in the early 1700s.

Whiskey is also spelled whisky. Sláinte! (Cheers!

craic

This one might not be in your current vocabulary,

but we're adding it in here because we think it's timeit was added.

Craic, pronounced like crack,

is a good, all-purpose Irish word to know.

It means "fun, amusement, orconversation."

It's actually based on the English crack,

as in wisecrack,but the word is thoroughly Irish.

In Ireland, a fun night out could be said to be good craic.

The expression

What's the craic? can be a casual greeting, like What's up?

(And yes, to foreigners, that can lead to some misunderstandings!)

Slán! (Goodbye!)

Dictionary of Problem Words and Expression

Slogan & motto

Although slogan is derived from a Gaelic word meaning “army cry

and motto from a Latin word meaningutterance,

they are closely relate in sense.

Each suggests a saying or expression

used as a guiding principle or rule of conduct.

Slogan specifically means a “catch word”or “catch phrase

used by a political party, fraternity, or school group

or in advertising and promotion:

“The slogan of this company is ‘When better beds are made, we’ll make them.’”

A motto is usually briefer thana slogan

and more likely to express a moral aim or purpose:

“The motto of the Boy Scouts of America is ‘Be Prepared.’”

Words related to slogan and motto,

but with shadings of meaning,

include maxim, saying, saw, aphorism, catchword, and watchword.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน M-Z Revความเห็น (0)