ชีวิตที่พอเพียง 3858a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด : ๒๓ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

ช่วงวิกฤติ ว่าจะระบาดหนักหรือไม่

ชีวิตที่พอเพียง  3858a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  : ๒๓ – ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๖๓

๒๔ ธันวาคม   

ช่วงระทึกขวัญ ว่าการระบาดของโควิด ๑๙ จะรุนแรงว่าช่วงต้นปี  

เช้าออกไปประชุมคณะกรรมการรางวัลราชสุดาสารสนเทศ ที่โรงแรมเซนทารา ลาดพร้าว    บ่ายประชุมผ่านซูม คณะกรรมการบริหาร กสศ.   

จับคนเมียนมาร์ ลักลอบเข้าไทย (๑)    สั่งจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ๑,๐๐๐ เตียงที่สมุทรสาคร (๒)    ข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันที่สมุทรสาครที่ทางจังหวัดให้ข่าว มากกว่าของ ศบค. มาก (๓)     ศบค. ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อแยกเป็น ๔ ระดับ   ไม่ล็อกดาวน์ทั้งประเทศ (๔)  

๒๕ ธันวาคม    

เช้า ประชุมทางไกลจากบ้าน ให้คำปรึกษาการดำเนินงาน SiPG แก่ รศ. พญ. อรุโณทัย ศิริอัศวกุล  

มีผู้ติดเชื้อโควิดใน ๓๗ จังหวัด (๕) 

๒๖ ธันวาคม (เสาร์)

ประชุมสภา มช. ผ่าน ซูม

หมีพาลูกชายมาเยี่ยม

สถานการณ์โควิดยังไม่แน่ว่าจะคุมอยู่ (๖)     ระยองพบ ๒๗ ราย จากบ่อนพนัน (๗)    

๒๗ ธันวาคม (อาทิตย์)          

อยู่บ้านทั้งวัน 

ข้อกำหนดรับมือการระบาดของโควิด ๑๙ รอบใหม่ ประกาศในราชกิจจาฯ วันที่ ๒๕ ธันวาคม (๘)    โควิดลาม ๓๘ จังหวัด (๙)    

๒๘ ธันวาคม

              อยู่บ้าน

ข่าวทูตเมียนมาร์เยี่ยมพื้นที่สมุทรสาคร (๑๐)     ข่าวการระบาดยังอยู่ในระยะขยายตัว    ผวจ. สมุทรสาครติดโควิด (๑๑)    super spreader เพิ่มจากตลาดกลางกุ้งที่สมุทรสาคร   เพิ่มบ่อนที่ระยอง    โปรดสังเกตว่าทั้งสองรายการต้นตอ (root cause) มาจากพฤติกรรมฉ้อราษฎร์บังหลวง     ศบค. เตือน ต้องเคร่งครัดการป้องกัน มิฉะนั้นจำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันอาจเพิ่มเป็นจำนวนพันหรือหมื่น (๑๒)   

๒๙ ธันวาคม

เช้าประชุมคณะกรรมการจัดประชุม PMAC ฝ่ายไทย ทาง ซูม   ได้ข่าวการเตรียมตั้งรับการระบาดใหญ่    ศบค. คาดการณ์ worst case scenario กลางเดือนมกราคม คนติดเชื้อใหม่สูงถึง ๑๘,๐๐๐ คนต่อวัน    โดยที่ best case scenario ก็ยังมีคนติดเชื้อใหม่หลายร้อยรายต่อวัน (๑๓)     การระบาดรอบสองนี้รุนแรงกว่ารอบแรก เพราะเราประมาท    ไม่ได้ป้องกันที่ปัญหารากเหง้า คือการฉ้อราษฎร์บังหลวง

๓๐ ธันวาคม

อยู่บ้าน

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นทุกวัน เข้าวันที่ ๘   กระจายไป ๔๘ จังหวัด (๑๔)

   

      

วันที่

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย

สะสม

ตายสะสม

จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก

ตา ยสะสมทั่วโลก

สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)

๒๓ ธันวาคม

  ๔๖ (๓๙)

  ๕,๗๖๒

  ๖๐

๗๘,๔๕๓,๓๗๑

๑,๗๒๖,๐๙๕ (๑๗ น.)

๑๘,๖๘๔,๖๒๘/๓๓๐,๘๒๔

๒๔

 ๖๗ (๕๘)

  ๕,๘๒๙

  ๖๐

๗๙,๑๖๔,๒๘๐

๑,๗๓๙,๙๒๓ (๑๘ น.)

๑๘,๙๑๗,๑๕๒/๓๓๔,๒๑๘

๒๕

๘๑ (๓๗)

  ๕,๙๑๐

  ๖๐

๗๙,๘๐๗,๙๖๙

๑,๗๕๐,๙๐๑ (๑๖ น.)

๑๙,๑๑๑,๓๒๖/๓๓๗,๐๖๖

๒๖

๑๑๐ (๖๔)

  ๖,๐๒๐

  ๖๐

๘๐,๒๕๙,๒๔๕

๑,๗๕๘,๗๕๙ (๑๖ น.)

๑๙,๒๑๐,๑๖๖/๓๓๘,๒๖๓

๒๗

๑๒๑ (๙๔)   

  ๖,๑๔๑

  ๖๐

๘๐,๗๗๐,๔๒๖

๑,๗๖๕,๘๗๒ (๑๖ น.)

๑๙,๔๓๓,๘๔๗/๓๓๙,๙๒๑

๒๘

๑๔๔ (๑๑๕)

  ๖,๒๘๕

   ๖๐

๘๑,๑๙๓,๕๙๗

๑,๗๗๓,๐๘๐ (๑๖ น)

๑๙,๕๗๓,๘๔๗/๓๔๑,๑๓๘

๒๙

๑๕๕ (๑๓๔)

 ๖,๔๔๐

   ๖๑

๘๑,๗๓๓,๐๕๓

๑,๗๘๒,๐๙๒ (๑๖ น.)

๑๙,๗๘๑,๗๑๘/๓๔๓,๑๘๒

๓๐

๒๕๐ (๒๔๑)  

 ๖,๖๙๐ 

   ๖๑

๘๒,๔๐๓,๘๒๙

๑,๗๙๘,๔๐๖ (๑๖ น.)

๑๙,๙๗๗,๗๐๔/๓๔๖,๕๗๙

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ  

ประเทศไทย โควิด ๑๙ ลามมาจากพม่าได้เพราะคอร์รัปชั่น    นอกจากนั้นยังระบาดจากบ่อนที่ระยอง    เพราะคอร์รัปชั่นเช่นเดียวกัน   อยู่ในสภาพไม่แน่นอนว่าจะคุมอยู่หรือไม่    ในช่วง ๘ วันที่ผ่านมา จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวัน   และลามไป ๔๘ จังหวัดแล้ว    ไม่ชัดเจนว่าจะต้อง ล็อกดาวน์ ทั้งประเทศหรือไม่

วิจารณ์ พานิช

๓๐ ธ.ค. ๖๓

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)