ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนกฎหมายธุรกิจ

jiraporn chusri
ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนกฎหมายธุรกิจ
ผลที่ได้จากการเรียน

ทักษะ

ความเข้าใจ
รู้จักกฎหมายธุรกิจเบื้องต้น รู้ถึงกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจ เข้าใจเหตุผลว่าทำไมกฎหมายจึงมีบทบาทในการประกอบธุรกิจแต่ละรูปแบบ
รู้จักความหมายของกฎหมายคืออะไร และธุรกิจคืออะไร แยกแยะได้ว่ากฎหมายใดเป็นกฎหมายเอกชนและกฎหมายใดเป็นกฎหมายมหาชน เข้าใจว่าเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นจะใช้หลักกฎหมายเอกชนหรือกฎหมายมหาชนเข้ามาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้น
ประเมินสถานการณ์ในประเทศ แยกแยะได้ว่าสถานการณ์ใดกระทบต่อธุรกิจประเภทใด และจะจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างไร  สถานการณ์ใดบ้างที่หลีกเลี่ยงได้และหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้เข้าใจว่าสถานการณ์ใดจะกระทบต่อประเทศโดยรวมหรือบางส่วน ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และหาวิธีการจัดการความเสี่ยง
ประเมินสถานการณ์โลก แยกแยะว่าสถานการณ์ใดที่ส่งผลกระทบไปทั่วหรือกระจายวงกว้างและสถานการณ์ใดกระทบเฉพาะกลุ่ม ทำให้เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบอย่างไรต่อเศรษฐกิจไทย และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
จะใช้ประโยชน์จากกฎหมายอย่างไรในการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งในและภายนอก ใช้เหตุผลทางกฎหมายแก้ไขข้อพิพาทที่ธุรกิจเผชิญ เมื่อเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นตัดสินใจหาแนวทางในการแก้ไขวิกฤตให้เป็นโอกาส
กฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อเกิดกรณีพิพาทระหว่างกัน ใช้ประโยชน์จากกฎหมายมาช่วยในการแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ข้อพิพาที่เกิดขึ้นว่าเป็นการเกิดขึ้นระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือบุคคลกับหน่ายงานหรือหน่วยงานกับหน่ายงาน และนำหลักกฎหมายใดมาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้น ๆ  
วิเคราะห์โอกาศและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจ ทำให้มองปัญหาที่จะเกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไขและจัดการกับความเสี่ยง เมื่อทราบถึงโอกาศและอุปสรรคจัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหารเพื่อรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้อง วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและปรับกลยุทธ์ในการบริการรองรับเพื่อให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง พิจารณาข้อกฎหมายที่จะเป็นประโยชน์หรือใช้ประโยชน์จากกฎหมายในการดำเนินธุรกิจ
รูปแบบของธุรกิจที่ใช้ในการประกอบกิจการ การจะจดทะเบียนธุรกิจในรูปแบบใดขึ้นอยู่กับแผนธุรกิจที่วางไว้ เข้าใจถึงข้อกำหนดและกฎหมายที่เข้ามาควบคุมบังคับและจัดการของธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ
สัญญาที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ สัญญาที่ธุรกิจจัดทำขึ้นมีผลอย่างไร  ความจำเป็นที่ต้องมีการจัดทำสัญญา  เข้าใจถึงผลของการเกิดสัญญา  สัญญาคืออะไรและสิ้นสุดเมื่อไร  ความจำเป็นหรือสาระสำคัญที่ควรระบุไว้ในแต่ละประเภทสัญญา
การถือหุ้นและการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ทราบถึงสิทธิในการถือหุ้นของคนต่างด้าว ข้อจำกัดการถึอหุ้นในแต่ละประเภทธุรกิจของคนต่างด้าว
การควบรวมกิจการ แยกแยะได้ว่าการควบรวมกิจการแต่ละวิธีมีผลให้ธุรกิจเปลี่ยนไปอย่างไร สถานะของธุรกิจเดิม และธุรกิจใหม่ ทำให้ทราบถึงประโยชน์ในการควบรวมกิจการ
สรุปถึงการดำเนินธุรกิจต้องคำถึงถึงอะไรบ้าง เมื่อคิดจะประกอบธุรกิจเริ่มแรกต้องรู้ถึงวัตถุประสงค์และจัดทำแผนสำหรับธุรกิจนั้น ๆ เข้าใจลำดับข้อควรพิจารณาในการจัดทำแผนธุรกิจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน mba-mut

คำสำคัญ (Tags)#ประโยชน์จากการเรียนกฎหมายธุรกิจ

หมายเลขบันทึก: 68711, เขียน: 22 Dec 2006 @ 08:10 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 03:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)