สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกสเฮ้าส์

               

1.       สัญญาการจ้างแรงงานและสวัสดิการกับลูกจ้าง 2.       สัญญาการให้เช่าและบริการที่พักกับนักท่องเที่ยว อาจเป็นวาจาสำหรับการพักชั่วคราว  แต่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษรกรณีเป็นการพักระยะยาว และกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่มากับบริษัททัวร์