การบริหารโรงเรียนบ้านเม็กดำ

    โรงเรียนบ้านเม็กดำ มีภารกิจจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2549  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 579 คน การบริหารจัดการให้ความสำคัญต่อกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของครู  นักเรียน ชุมชนและพันธมิตรทางวิชาการ ฐานคิดสำคัญอยู่ที่ทุกคนมีความรู้ในตัวเองและสามารถรับรู้ เรียนรู้ได้ตามศักยภาพ

   ปีการศึกษา 2549 ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างหลากหลายผ่านโครงการ  กิจกรรม ที่สำคัญ อาทิเช่น

           โครงการจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นโดยครูและชุมชน(ทุนวิจัย สกว.ภาค)

           โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กรด้วยการจัดการความรู้   สภาการศึกษา

           ฯลฯ   ในเวทีนี้ขอร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านด้วยความเคารพ