2020-10-17 ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – Incapable & unable

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision I

2020-10-17

ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – Incapable & unable

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง Incapable = ‘in-KEY-puh-buhl’

ออกเสียง unable = ‘uhn-EY-buhl’

Dictionary.com

SYNONYM STUDY FOR INCAPABLE

Incapable, incompetent, inefficient, unable

are applied to a person or thing that is lacking in ability, preparation, or power for whatever is to be done.

Incapable usually means inherently lackingin ability or power: incapable of appreciating music; a bridge incapable of carrying heavy loads.

Incompetent, generally used only ofpersons, means unfit or unqualified for a particular task: incompetent as an administrator.

Inefficient means wasteful in the use of effort or power: an inefficient manager; inefficient methods.

Unable usually refers to a temporary condition of inability to do some specific thing: unable to relax, to go to a concert.

Dictionary of Problem Words and Expression

Incapable - unable

These words mean “without the necessary power, capacity, or ability”

to perform some particular act.

“The speaker was incapable of making himself heard in the rear of the hall.”

Unable is always followed by to, incapable by of.

Incapable usually refers to a permanent or long-standing lack of some sort;

unable refers to a temporary inability:

“This truck is incapable of carrying more than 2 tons,”

“For several minutes he was unable to breath normally.”

Collins COBUILD English Usage

incapable

If someone is incapable of doing something, they are unable to do it.

He was incapable of enjoying himself.

This woman sounds as if she is totally incapable of loving anyone.

You do not say that someone is 'incapable to do' something.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน I Rev 201013ความเห็น (0)