2020-10-17 ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – in - into

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision I

2020-10-17

ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – in - into

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง in  = ‘IN

ออกเสียง into = ‘IN-too’

Dictionary of Problem Words and Expression

In – into

In has a basic meaning of “within a space or a place”:

“The family was sitting in the room.”

As distinguished from in, into indicates movement or direction to an interior location.

Say “Molly was in the kitchen” and “Molly walked intothe kitchen.”

If you pause between in and to (say in to rather than into)

in become an adverb:

“You may now go in to see the new baby.”

In is an indispensable word, but perhaps one does not have to use it so often in such trite expressions as

“have it in for” (“hold a grudge”),

ins and outs” (twists and turns.” “changing conditions”),

“all in” (“fatiqued”),

“in for” (“guaranteed,” “about to receive”),

in that” (“since”).

“have an in” (“possess access or favor”),

in group” (“incumbent or favored group”),

in with” (“on friendly term”),

in apple-pie order,”

in black and white,”

in the last analysis,”

in the same boat,” and

in spite of the fact that”

and in a rash of new terms

such as laugh-in, teach-in, talk-in, sit-in, be-in.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน I Rev 201013ความเห็น (0)