2020-10-17 ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – impudent & impertinent

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision I

2020-10-17

ศัพท์ น่าสับสน ชุด I –  impudent & impertinent 

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง impudent = ‘IM-pyuh-duhnt’

ออกเสียง impertinent = ‘im-PUR-tn-uhnt’

Imprudent = ‘im-PROOD-nt’

Dictionary.com

SYNONYM STUDY FOR IMPERTINENT

Impertinent, impudent, insolent

refer to bold, rude, and arrogant behavior.

Impertinent, from its primary meaning of not pertinent

and hence inappropriate or out of place,

has come to imply often an unseemly intrusion into what does not concern one,

or a presumptuous rudeness toward one entitled to deference or respect:

an impertinent interruption, question, manner toward a teacher.

Impudent suggests a bold and shamelessimpertinence:

an impudent speech, young rascal.

Insolent suggests insulting or arrogantly contemptuous behavior:

unbearably insolent toward those in authority.

Merriam-Webster Dictionary

Choose the Right Synonym for impertinent

IMPERTINENT, OFFICIOUS, MEDDLESOME, INTRUSIVE, OBTRUSIVE

mean given to thrusting oneself into the affairs of others.

IMPERTINENT implies exceeding the bounds of propriety in showing interest or curiosity or in offering advice. resented their impertinent interference

OFFICIOUS implies the offering of services or attentions that are unwelcome or annoying. officious friends made the job harder

MEDDLESOME stresses an annoying and usually prying interference in others' affairs. a meddlesome landlord

INTRUSIVE implies a tactless or otherwise objectionable thrusting into others' affairs. tried to be helpful without being intrusive

OBTRUSIVE stresses improper or offensive conspicuousness of interfering actions. expressed an obtrusive concern for his safety

Did You Know?

English speakers adopted both impertinent and pertinent from Anglo-French in the 14th century. Both words derive from the present participle of the Latin verb pertinēre, meaning "to pertain." Initially, impertinent was used for things that are simply not relevant. Over time, it came to be used of things that are not only irrelevant but rudely or inappropriately so, and later for people who are just straight-out rude.

Random House Kernerman Webster's College Dictionary

im•per′ti•nent•ly, adv.

im•per′ti•nent•ness, n.

syn:

impertinent, impudent, insolent

refer to bold and rude persons or behavior.

impertinent, from its primary meaning of not pertinent and hence inappropriate or out of place, has come to imply an unseemly intrusion into the affairs of others;

it may also refer to a presumptuous rudeness toward persons entitled to respect: impertinent questions; an impertinent interruption.

impudent suggests a bold and shameless rudeness: an impudent young rascal.

insolent suggests the insulting or contemptuous behavior of an arrogant person: The boss fired the insolent employee.

Dictionary of Problem Words and Expression

 impudent & impertinent

These words refer to bold, rude, and arrogant acts or speech.

Impudent suggests shameless impertinence:

“an impudent young person,”

“an impudent response to a friendly suggestion.”

Impertinent has a primary meaning of “inappropriate,”

that is, “not pertinent,"

and therefore implies unwarranted, uncalled-for intrusion into something that does not concern one, that is none of one’s business:

“This is an impertinent interruption of a serious meeting.”

The opposite (antonym) of impudent is courteous;

that of impertinent is polite.

Approximate synonym for one or the other of these words

are fresh, insulting, pert, saucy, brazen, and officious.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน I Rev 201013ความเห็น (0)