2020-10-17 ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – Inapt -inept -unapt

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision I

2020-10-17

ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – Inapt -inept -unapt

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง Inapt = ‘in-APT

ออกเสียง inept = ‘in-EPT’ or ‘in-NEPT

ออกเสียง unapt = ‘uhn-APT

Abused, Confused, & Misused Words by Mary Embree

inapt

unsuited; incapable; clumsy; inappropriate:

His inapt response did not address the issue.

Not to be confused with:

inept – bungling; stupid; inane; foolish; unskillful:

His inept handling of the ball cost them the game.

Dictionary of Problem Words and Expression

Inapt -inept -unapt

Inapt and inept mean “not apt,” “not fitting,”

“without aptitude or capacity”:

“This person is inapt in computing the sales tax on purchases.”

“Tom is a good mechanic, but he is inept in keeping customers satisfied.”

Inapt and inept share such approximate synonyms

as unsuited, inappropriate, awkward, andclumsy.

The exact opposite (antonym) of inapt is capable; that of inept is suited,

Inapt is more commonly used than ineptin the meaning indicated above.

Unapt also has meaning of “inappropriate” and “unsuitable”

but is more often used to mean “not likely” or ‘not disposed”:

“The supervisor is unapt to let you leave early.”

Merriam-Webster Dictionary

Choose the Right Synonym for inept

AWKWARD, CLUMSY, MALADROIT, INEPT, GAUCHE

mean not marked by ease (as of performance, movement, or social conduct).

AWKWARD is widely applicable and may suggest unhandiness, inconvenience, lack of muscular control, embarrassment, or lack of tact. periods of awkward silence

CLUMSY implies stiffness and heaviness and so may connote inflexibility, unwieldiness, or lack of ordinary skill. a clumsy mechanic

MALADROIT suggests a tendency to create awkward situations. a maladroit politician

INEPT often implies complete failure or inadequacy. a hopelessly inept defense attorney

GAUCHE implies the effects of shyness, inexperience, or ill breeding. felt gauche and unsophisticated at formal parties

Merriam-Webster Dictionary

Inept & Inapt

Inept and inapt may both be traced to the Latin aptus (“apt”),

but since their adoption in English they have moved away from each other, semantically and orthographically.

Inept is “generally bungling” or “lacking in fitness or aptitude";

unapt is “inappropriate” or “not accustomed and not likely.”

Both words may have the meaning of “inappropriate,”

but when inept is used in this sense the precise meaning is “not suitable to the time, place, or occasion; inappropriate often to an absurd degree.”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน I Rev 201013ความเห็น (0)