ได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังการนำเสนองานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2549 มีผลการศึกษาทางระบาดวิทยาในโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่น่าสนใจ ที่ดิฉันขอนำมาแลกเปลี่ยนกับชาว blog ค่ะ นั่นคือแม้ว่าทางการแพทย์จะพัฒนาวิทยาการและความชำนาญของแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจไปมากมาย แต่ผู้ป่วยยังมีอัตราตายสูงมากทั้งๆ ที่มาถึงโรงพยาบาลแล้ว จุดอ่อนของการดูแลรักษาที่งานวิจัยพบคือการดูแลผู้ป่วยก่อนและ ระหว่างส่งต่อ รวมทั้งการล่าช้าของการตัดสินใจให้การรักษาเมื่อถึงโรงพยาบาลตติยภูมิแล้ว บุคลากรทางการแพทย์ทุกฝ่ายคะ เราจะมีโอกาสแก้ไขจุดอ่อนนี้อย่างไรดีคะ