2020-09-16 คำชวนสับสน ชุด E –Ensure - insure - assure

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision E

2020-09-16

181003-1 คำชวนสับสน ชุด E –Ensure - insure - assure

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง “ENSURE” =  “en-SHOOR” หรือ “en-SHUR

ออกเสียง “INSURE” =  “in-SHOOR” หรือ “in-SHUR

ออกเสียง “ASSURE” =  “uh-SHOOR” หรือ “uh-SHUR

Merriam-Webster Dictionary

Choose the Right Synonym for ensure

ENSURE, INSURE, ASSURE, SECURE

mean to make a thing or person sure.

ENSURE, INSURE, and ASSURE are interchangeablein many contexts

where they indicate the making certain or inevitable of an outcome,

but ENSURE may imply a virtual guarantee the government has ensured the safety of the refugees ,

while INSURE sometimes stresses the taking of necessary measures beforehand careful planning should insure the success of the party ,

and ASSURE distinctively implies the removal of doubt and suspense from a person's mind. I assure you that no harm will be done

SECURE implies action taken to guard against attack or loss. sent reinforcements to secure their position

Do you ensure or insure?

There is considerable confusion about whether ensure and insure are distinct words,

variants of the same word, or some combination of the two.

They are in fact different words, but with sufficient overlap in meaning and form as to create uncertainty as to which should be used when.

We define ensure as “to make sure, certain, or safe”

and one sense of insure, “to make certain especially by taking necessary measures and precautions,” is quite similar.

But insure has the additional meaning “to provide or obtain insurance on or for,”

which is not shared by ensure.

Some usage guides recommend using insure in financial contexts (as in “she insured her book collection for a million dollars”)

and ensure in the general sense “to make certain” (as in “she ensured that the book collection was packed well”).

Usage Notes

'Insure' vs. 'Ensure' vs. 'Assure'

Before we get into an examination of what the differences might be,

Many usage guides have suggested restricting the use of insure to financial matters, and employing ensure in general uses where you mean “to make sure, certain, or safe.”

And we often do this; when examining the things that we insure they tend be much more of things that may be assigned some remunerable value: cars, homes, ourselves.

The things that we ensure, on the other hand, are more frequently accountability, control, and outcomes.

Assure is differentiated from these two words in that it may have the specific meaning of removing doubt (or attempting to) from someone’s mind.

Collins COBUILD English Usage

ASSURE – ENSURE - INSURE

1. 'assure'

If you assure someone that something is true or will happen,

you tell them that it is definitely true or will definitely happen,

often in order to make them less worried.

"I can assure you that neither of our two goalkeepers will be leaving," O'Leary said.

The government assured the public that there would be no increase in taxes.

2. 'ensure' and 'insure'

In British English, to ensure that something happens means to make certain that it happens.

His reputation was enough to ensure that he was always welcome.

In American English, this word is usually spelled insure.

I shall try to insure that your stay is a pleasant one.

3. 'insure'

Insure has another meaning. In both British and American English,

if you insure your property, you pay money to a company so that if the property is lost, stolen, or damaged, the company will pay you a sum of money.

In this meaning, the spelling is always insure, not 'ensure'.

Insure your baggage before you leave home.

Collin COBUILD English Usage :

ให้รายละเอียด การใช้ “ensure” “assure” และ “insure”

ถ้าให้การ “assure” บางคน ว่า “บางสิ่ง เป็นความจริง” หรือ “จะเกิดขึ้น”

หมายถึง “บอกว่า ‘มันเป็นจริงอย่างแท้จริง’ หรือ ‘จะเกิดขึ้นแน่’”

บ่อยครั้ง ใช้เพื่อทำให้ “ลดความกังวล” เช่น

“I can assure you that neither of our two goalkeepers will be leaving,” O’Leary said.”

“The government assured the public that there would be no increase in taxes.”

ใน British English การ “ensure” ว่า บางสิ่งเกิดขึ้น

หมายถึง “ทำให้แน่ใจว่ามันเกิดขึ้น” เช่น

“His reputation was enough to ensure that he was always welcome.”

ใน US English สะกดว่า “insure” ในความหมายนี้ เช่น

“I shall try to insure that your stay is a pleasant one.”

คำ “insure” มีความหมายอื่นอีก

ในการใช้ทั้ง British และ US English ว่า

“ถ้าคุณ ‘insure’ ทรัพย์สินของคุณ หมายถึง

คุณชำระเงินให้แก่ บริษัทหนึ่ง เพื่อว่า ถ้าทรัพย์สินนั้น หาย/ถูกขโมย/เสียหาย

บริษัทนั้น จะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งชดใช้ให้

การใช้เช่นนี้ สะกดได้อย่างเดียวว่า “insure” ไม่ใช่ “ensure” เช่น

“Insure your baggage before you leave home.”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน E Revised 20-09-12ความเห็น (0)