ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันที่ 11 กันยายน 2563

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน

1.ชื่อหรือลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ประชุมสภาเด็ก

2.วัตถุประสงค์ที่ปฏิบัติงาน

ตามติดวิเคราะห์สภาเด็กกับองค์กร

3.บุคคลหรือหน่วยงานหรือกลุ่มคน

พี่เลี้ยงศรชัยอวยชัย

4.กระบวนการปฏิบัติงาน

ฟังเด็ก

5.ผลที่ได้รับจากงานนั้น

ได้ทราบผลงานของนักเรียน

6.ปัญหาและข้อเสนอเนะ

ไม่มี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)