ชีวิตที่พอเพียง 3768a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด : ๑๙ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

ชีวิตที่พอเพียง  3768a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :   ๑๙ – ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๖๓

๒๐ สิงหาคม

เที่ยงออกไปที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส     ให้สัมภาษณ์ทีมงานของมูลนิธิข้าวขวัญ เรื่องคุณเดชา ศิริภัทร บ่ายประชุมคณะกรรมการบริหารหอจดหมายเหตุพุทธทาส

 ๑๕.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. ร่วม online PLC ครูเพื่อศิษย์สอนสู่การเรียนรู้ระดับเชื่อมโยง ของมูลนิธิสยามกัมมาจล และ กสศ.

คนเป็น โควิด ๑๙ และมีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย โอกาสตายสูงกว่า (๑)

๒๑ สิงหาคม

เช้า พาสาวน้อยไปพบหมอโรตไตที่ศิริราช

โครงสร้างของ SARS-CoV-2 ช่วยให้เป็นไวรัสที่มีความสามารถสูง (๒)

เชื้อ SARS-CoV-2 สายพันธุ์ที่พบในสหรัฐ อาจแพร่เชื้อเก่งกว่า แต่อัตราตายน้อยกว่า (๓)  

จำนวน endothelial cells ในกระแสเลือด อาจช่วยบ่งชี้ความรุนแรงของโรค โควิด ๑๙ (๔)

โควิดกับการเมืองไร้ยาง (๕)     คนที่ไม่เคยสุมผัส โควิด ๑๙ ร้อยละ ๒๐ - ๕๐ มีเซลล์ภูมิคุ้มกันที่รู้จักไวรัส โควิด ๑๙ (๖)   พัฒนาแอนติบอดีผสมสู้ไวรัส โควิด ๑๙ กลายพันธุ์ (๗)       

 

๒๒ สิงหาคม (เสาร์)

เช้าประชุมสภา มช. ทาง ออนไลน์

บ่ายประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักพัฒน์ฯ มช.  ทาง ออนไลน์ 

เรื่องราวแปลกๆ ของผู้ติดเชื้อโควิด ๑๙ (๘)    ข้อแนะนำการใช้ยากดภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคโควิด ๑๙  อย่าใช้พร่ำเพรื่อ (๙)     องค์การอนามัยโลกคาดว่า การระบาดของโควิด ๑๙ น่าจะยุติภายใน ๒ ปี  (๑๐)  

 ๒๓ สิงหาคม (อาทิตย์) )       

ประชุมปฏิบัติการ การสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ของ กสศ. ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต ทั้งวัน

 ๒๔ สิงหาคม

เช้าไปประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาพัฒนาระบบ อววน. ที่ สอวช.    บ่ายนัดคุยกับรองอธิการบดี ม. ธุรกิจบัณฑิตย์ รศ. ดร. นิตย์ เพชรรักษ์ เรื่องวิจัย Future Workforce

รายงานผู้ติดเชื้อซ้ำที่ฮ่องกง ครั้งที่สองไม่มีอาการ (๑๑)     

๒๕ สิงหาคม

เช้าไปบรรยายเรื่องความคาดไม่ถึงใหม่ด้านการวิจัยและวิชาการ ในหลักสูตรการบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ จัดโดยสถาบันคลังสมองฯ ที่โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส   

การเร่งนำวัคซีนโควิดออกใช้ โดยไม่ผ่านขั้นตอนตรวจสอบความปลอดภัย เสี่ยงอันตรายยิ่ง (๑๒)     มาตรการสู้โควิดแนวทางของประเทศสวีเดน ที่ไม่สั่งห้ามออกจากบ้าน แต่ส่งเสริมระยะห่างทางสังคม  ทำให้ในปัจจุบันอัตราการติดเชื้อต่ำ  แต่อัตราตายสูง (๑๓)  

 ๒๖ สิงหาคม  

เช้าประชุมสภาสถาบันอาศรมศิลป์ทาง ซูม    บ่ายประชุมหารือความร่วมมือ ระหว่าง ทริส กับ สคส. ทาง ซูม      

คนเป็นโรคโลหิตจาง หากติดโควิด ๑๙  มีโอกาสอาการรุนแรงมากกว่า (๑๔)   

      

วันที่

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย

สะสม

ตายสะสม

จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก

ตายสะสมทั่วโลก

สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)

๑๙ สิงหาคม

   ๑

๓.๓๘๒

  ๕๘

๒๒,๑๔๐,๗๔๓

๗๘๐,๙๗๒ (๑๖ น.)

๕,๔๘๒,๔๑๖/๑๗๑,๘๒๑

๒๐

   ๗

 ๓,๓๘๙

  ๕๘

๒๒,๓๒๑,๔๕๒

๗๘๖,๑๐๗ (๑๖ น.)

๕,๕๒๙,๓๔๗/๑๗๓,๑๔๕

๒๑

   ๑

 ๓,๓๙๐

  ๕๘

 ๒๒,๖๖๙,๔๘๑

 ๗๙๓,๔๒๙ (๑๖ น.)

๕,๕๗๓,๘๔๑/๑๗๔,๒๕๕

๒๒

    ๐

 ๓,๓๙๐

  ๕๘

๒๒,๘๖๙,๕๔๐

 ๗๙๗,๘๘๐ (๑๖ น.)

๕,๖๒๑,๓๐๓/๑๗๕,๓๕๐

๒๓

    ๕

 ๓,๓๙๕

  ๕๘

๒๓,๒๐๕,๐๙๐

๘๐๔,๔๒๗ (๑๖ น.)

๕,๖๖๘,๑๐๕/๑๗๖,๓๖๒

๒๔

    ๒

 ๓,๓๙๗

   ๕๘

๒๓,๔๒๐,๕๘๐

๘๐๗,๘๓๙ (๑๖ น)

๕,๗๐๑,๙๓๘/๑๗๖,๘๐๑

๒๕

    ๕

 ๓,๔๐๒

   ๕๘

๒๓,๖๔๖,๔๑๐

๘๑๓,๐๒๒ (๑๖ น.)

๕,๗๓๙,๗๒๔/๑๗๗,๒๕๒

๒๖

    ๑

 ๓,๔๐๓

   ๕๘

๒๓,๘๘๙,๑๕๐

๘๑๙,๔๑๔ (๑๖ น.)

๕,๗๗๗,๗๑๐/๑๗๘,๔๘๖

ไทยไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่รับเชื้อจากภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม เป็นต้นมา    ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม เป็นเวลา ๙๓  วัน    อินเดียขึ้นมาเป็นประเทศอันดับหนึ่งของผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวัน เกินวันละ ๖ หมื่นรายเป็นวันที่ ๖      เวียดนาม ไต้หวัน  ฮ่องกง ญี่ปุ่น  ฟิลิปปินส์  ออสเตรเลีย  จีน  นิวซีแลนด์ กำลังเผชิญการระบาดระลอกสอง   ไทยกำลังส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ    และ/พฤติกรรมของผู้คนอยู่ในลักษณะ “การ์ดตก”    ผมทำนายว่า การระบาดระลอกสองเกิดขึ้นแน่ในประเทศไทย    ภาวนาว่า ขออย่าให้รุนแรงกว่าระลอกแรก

วิจารณ์ พานิช

๒๖ ส.ค. ๖๓                        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)