Day 16ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เทศบาลตำบลตาก้อง

08.30น. เริ่มการทำงานในช่วงเช้าด้วยการ ออกพื้นที่ นำเอกสารเกี่ยวกับฌาปนกิจไปให้รองนายกเซ็น เนื่องจากรองนายกหมดวาระแล้วจึงไม่ได้เข้ามาที่เทศบาลบ่อยนัก เวลามีเอกสารอะไร ต้องนำไปส่งที่บ้านของรองนายก (หมดวาระแล้วแต่ยังคง ปฏิบัติหน้าที่อยู่) เอกสารที่นำไปก็เป็นเช็คเงินสด เพื่อจะได้นำเบิกและมอบให้ชาวบ้าน 

#เงินฌาปกิจของเทศบาลตำบลตาก้อง

เทศบาลตำบลตาก้องจะเป็นผู้ดูแลทั้ง ตั้งแต่ การรับสมัคร การเก็บเงิน การมอบเงิน การดูแลอำนวยความสะดวกต่างๆ เนื่องจากเมื่อก่อน ชาวบ้านแต่ละหมู่จัดการกันเอง แล้วเกิดการทุจริต เงินหาย ไม่ได้รับเงิน ได้เงินไม่ครบ ชาวบ้านแต่ละหมู่จึงได้ปรึกษากันว่าจะให้เทศบาลเข้ามาช่วยดูแล เพื่อไม่ให้ปัญหาขึ้นอีก 

13.20น. ทำเอกสารเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องของเอกสาร 

#เอกสารที่ต้องใช้ในการขึ้นทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดของรัฐบาลประกอบด้วย

  1. ใบสมัครที่ทางเทศบาลได้เตรียมไว้ให้บริการแล้ว สามารถมารับแล้วนำไปกรอกข้อมูลได้เลย
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก และของตัวเด็ก
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก 
  4. ใบเกิดของเด็กที่ขอขึ้นทะเบียน
  5. สำเนาบัตรประจำตัว อสม.ในของหมู่บ้านตน
  6. สำเนาบัตรประจำตัวผู้ใหญ่บ้าน ในหมู่บ้านของตน
  7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร 

น้องช้าง น้องที่ตามคุณแม่มาขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กให้น้องสาว น้องซนมากแต่น้องก็น่ารัก


14.00น.ทำแผนที่เดินดินต่อ เพิ่มเติมที่ยังไม่สมบูรณ์ 


***วันนี้พี่ๆ ปล่อยให้ทำงานเอง พี่ช่วยสอนและอธิบายในช่วงแรก แล้วก็ปล่อยให้ทำเอง ทั้งหมดตั้งแต่พิมพ์เอกสาร นำเอกไปให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเซ็น และส่งเอกสาร พี่ๆน่ารัก ช่วยงานในเทศบาล แล้วยังให้เวลาในการทำงานที่อาจารย์มอบหมาย ***

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนรุ่น60ความเห็น (0)