สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนแกนนำ KM

การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนแกนนำ  KM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรการจัดความรู้ของโรงเรียนแกนนำ  KMตามโครงการวิจัยเรื่อง  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน  2549ณ  ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  1.  โรงเรียนบางปะกง บวรวิทยายน   โรงเรียนกำหนดแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอยู่ในโครงสร้างของหลักสูตร  โดยจัดกิจกรรมสอดแทรกบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน  และจัดทำเป็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  จัดทำโครงสร้าง/แผนการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  โดยกำหนดแนวทางและกิจกรรม   ดังนี้ ·       อ่านในกิจกรรมโฮมรูมตอนเช้า 15  นาที  จากสื่อที่หลากหลายและมีการ บันทึกการอ่าน  ครูที่ปรึกษาประจำชั้นจะดูแล ·       กิจกรรมศึกษา ค้นคว้า  จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ในโรงเรียนภายในชั่วโมงเรียน   และให้นักเรียนบันทึก ·       บูรณาการในกลุ่มสาระต่าง ๆ  ทำ MIND MAP  สรุปใจความให้ได้ ·       จัดกิจกรรมในกลุ่มสนใจ  พัฒนาผู้เรียนไปสืบค้นข้อมูล ·       จัดกิจกรรมบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน  ศึกษาค้นคว้า แล้วนำมาจัดทำเป็นโครงงาน ·       นักเรียนเข้าค่ายแยกเด็กด้านการอ่าน ·       จัดทำเป็น  รายวัน               กิจกรรมวางทุกงาน อ่านทุกคน  มีการบันทึกการอ่าน      รายสัปดาห์        ห้องสมุดร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันในวันสำคัญต่าง ๆ     รายเดือน           กิจกรรมคัดเลือกยอดนักอ่าน      รายภาคเรียน   กิจกรรมคัดแยกเป็นช่วงชั้น  หายอดนักอ่าน  ยอดนักเขียน  มีการประเมินผลและมอบเกียรติบัตรให้ โรงเรียนจัดโครงสร้าง  แผนชัดเจน  แบ่งผู้รับผิดชอบประกอบด้วยครูประจำชั้น  ครูประจำวิชา  ครูวิชาการ มีฝ่ายบริหาร นิเทศ ติดตาม กำกับ   มีการบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านทุกโครงการ  เน้นการคัดกรองนักเรียนด้านการอ่านตอนเข้าเรียนชั้น ม.1กำหนดนโยบายจากกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  แล้วนำไปต่อยอด  เน้นอ่านสร้างสรรค์เพื่อสังคม 2.  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์       โรงเรียนกำหนดแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  โดยดำเนินการพร้อมกันทั้งโรงเรียน  ทั้งระดับปฐมวัย  ช่วงชั้นที่ 1  และ 2  และให้มีการบูรณาการลงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  เป็นตัวควบคุมให้บรรลุตามเป้าหมาย   ครูทุกคนมีส่วนร่วม  โดยเน้นตั้งแต่ระดับปฐมวัย  สำหรับ แนวทางทำกิจกรรมโดยศึกษาสภาพการอ่านของนักเรียน  และสรุปสภาพการอ่านแต่ละช่วงชั้น  และประชุมหัวหน้าสายชั้น  และหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย  ชี้แจงมาตรฐานและตัวบ่งชี้  นิสัยรักการอ่าน  นำผลมาวางแนวทางแก้ไขตามชั้นปีต่าง ๆ  ให้เหมาะสมกับผู้เรียน  และดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   โดยกำหนดเป็นกิจกรรม ·       รายวัน  มีกิจกรรมที่ทำพร้อมกันทั้งโรงเรียนในตอนพักกลางวัน  ในกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน  มีการบันทึกการอ่าน ·       รายสัปดาห์  ตรวจสรุปการบันทึกการอ่าน ·       รายเดือน  จัดสัปดาห์ส่งเสริมรักการอ่าน  ร่วมกับห้องสมุด ·       รายปี  มีการสรุป  และให้รางวัลนักอ่านยอดเยี่ยม        กิจกรรมส่งเสริมนิสัยนักการอ่านที่โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้                            1.  จัดกิจกรรมในเวลาเรียน  มีนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน  โดยอ่านกับครู  และอ่านกับเพื่อน  จัดทำหนังสือเล่มเล็ก                                2.  จัดกิจกรรมบันทึกการอ่าน  โดยนักเรียนทุกคน  บันทึกเรื่องที่อ่าน                                3.  จัดกิจกรรมมุมหนังสือ  ตามห้องเรียน                                4.  จัดกิจกรรมนอกเวลาเรียน  เช่นตอนพักกลางวันมีกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน  ทุกระดับชั้น  มีการเขียนภาษาไทย  ภาษาอังกฤษวันละคำ  กิจกรรมเสียงตามสายให้ความรู้จากพี่คณะกรรมการ สู่น้อง ๆ   จัดทำหนังสือพิมพ์ข่าววิทยาศาสตร์                                 5.  กิจกรรมป้ายนิเทศความรู้ ตามวันสำคัญต่าง ๆ                                6.  ประกวดแข่งขัน ของห้องสมุด คัดลายมือ เรียงความ                                7.  ประกวดกิจกรรมยอดนักอ่าน  ตอนปลายปี                                โรงเรียนเน้นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน    โดยนำมาประชุมร่วมกันทั้งโรงเรียน  กำหนดเป็นแนวปฏิบัติของโรงเรียน  มีผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  และจัดกิจกรรมในทุกระดับชั้น  ทุกช่วงชั้น  โดยมีหัวหน้าสายชั้น กำกับ  ติดตาม ดูแล  และประสานกับผู้รับผิดชอบห้องสมุดและผู้รับผิดชอบโครงการ  จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแข่งขัน  ประกวดในระดับต่าง ๆ  ทั้งระดับเขตพื้นที่  ระดับสพฐ. และระดับชาติต่าง ๆ  เช่น  การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาไทย  และเพชรยอดมงกุฎสาระต่างๆ  และเน้นให้ทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบูรณาการในทุกกลุ่มสาระ   นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้ครูเล่ากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่ภาคภูมิใจ 3.  โรงเรียนวัดเกตุสโมสร                                 โรงเรียนกำหนดแผนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยการประชุมครู  ทำความเข้าใจทั้งโรงเรียนโดยให้ครูร่วมกันสกัดความรู้ จนได้แก่นความรู้  กำหนดกรอบการพัฒนา คือ  1)  วิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล 2)  สอนจากสื่อหลากหลาย  3)  สร้างแรงจูงใจ  4)  จัดกิจกรรมหลากหลาย  และ 5)  มีการประเมินผล  จากนั้นทำแผนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้กรอบข้างต้น  แยกเด็กเป็น 2  กลุ่ม  กลุ่มเก่ง  ให้มีการอ่านทุกวัน  มีการคัดเลือก  ให้รางวัล  มีการประเมินนักเรียนเป็นระดับ     การพัฒนาการอ่านเป็น 10  ระดับ  นักเรียนผ่านระดับใดจะได้รับเกียรติบัตร  กลุ่มอ่อน  มี           การวิเคราะห์โดยครูประจำชั้น  รับผิดชอบสอนซ่อมเสริมตอนเช้าทุกวัน  ถ้าเด็กไม่ผ่านมีการสอนซ่อมเสริม ประมาณ 1 เดือน  และประเมินผลอีกครั้ง                                กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  แยกเป็น   3  ลักษณะ  ดังนี้                                1)  ในห้องเรียน  มีมุมหนังสือ  จัดบอร์ด ทำโครงงาน                                2)  นอกห้องเรียน  มีกิจกรรมตามฐานความรู้  วอร์คแรลลี่  ครอบครัวนักอ่าน                                3)  กิจกรรมห้องสมุด  มีค่ายรักการอ่าน  ตลาดนัดนักอ่าน  ตอบปัญหาชิงรางวัล                                โรงเรียนเริ่มกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  โดยเริ่มจากการประชุมให้ครูผู้ร่วมงานทุกคนรับรู้แนวทางการพัฒนา  ร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาจากปัญหาการอ่านของนักเรียน  ครูทุกคนมีส่วนร่วม  ผู้บริหารติดตาม  กำกับจริงจัง  มีการเสริมแรงทั้งนักเรียน  และครู  นอกจากนั้นยังจัดกิจกรรมลงสู่ครอบครัวนักเรียนให้มีส่วนรับรู้และมีส่วนร่วม 4.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม                                 กำหนดแผนกิจกรรมจากการประชุมและสำรวจความต้องการของผู้ปกครองแต่ละช่วงชั้น  ว่ามีความต้องการอย่างไร  แล้วนำมากำหนดแผนจัดกิจกรรมอีกครั้ง                                แนวทางจัดทำทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  เป็นรายวัน  รายสัปดาห์ และรายปี  แล้วมีการประเมินกิจกรรม   สำหรับกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการ  ประกอบด้วย ·      กิจกรรมเสียงตามสายตอนเช้า  ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษวันละคำ  เขียนใส่กระดาษ A 4  แล้วแต่งประโยคนำเสนอ  แล้วติดบอร์ด  นักเรียนคนที่ไม่ได้นำเสนอต้องจดบันทึก ·      กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน ตอนเที่ยง   ส่งบันทึกให้ครูประจำชั้นตรวจทุกสัปดาห์  ผู้บริหารตรวจแนะนำการเขียน  แล้วสรุปให้ครูแก้ไข ·      การเล่าเรื่องในวันประชุมนักเรียนสุดสัปดาห์ จากบันทึกการอ่าน โดยสุ่มนักเรียน 1 คน มาเล่าถึงว่าอ่านเรื่องอะไร  และให้รางวัล ·      กิจกรรมยอดนักอ่าน ·      หนังสือดีในดวงใจ ·      กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ·      มีการติดตามโดยผู้บริหาร  บันทึกแนวทางแก้ไขให้ครู                                 โรงเรียนจัดกิจกรรมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม กำหนดนโยบายจัดกิจกรรมการอ่าน เริ่มจากการอ่าน  ถ่ายทอดความรู้ด้วยการเล่า  การเขียน  และมีการติดตาม  ปรับปรุง แก้ไข ให้รางวัล **********************************

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

คำสำคัญ (Tags)#edkm#erkm

หมายเลขบันทึก: 67923, เขียน: 18 Dec 2006 @ 09:58 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 11:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)