วารสารสารสนเทศศาสตร์ (Journal of information science)

วารสารสารสนเทศศาสตร์ (Journal of information science) ตีพิมพ์บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ในทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ ได้แก่ สารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ การจัดการความรู้ และรวมถึงบทความในสาขาวิชาอื่นที่มีเนื้อหาเป็นสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ อาทิ การสื่อสารสารสนเทศ การศึกษาและการเรียนรู้ การจัดการองค์การ การบริการและการตลาด วิทยาการคอมพิวเตอร์ การพัฒนาชุมชนและสังคม เป็นต้น ซึ่งวารสารสารสนเทศศาสตร์ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index.

E-Journal :  https://so03.tci-thaijo.org/in...

WUOPAC : http://opac.wu.ac.th/Catalog/B...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Electronic Resourcesความเห็น (0)