การเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพพนักงาน  เป็นการติดตามสภาวะสุขภาพของพนักงานแต่ละคน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสังเกตุการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดบริการดูแลสุขภาพพนักงานจำเป็นจะต้องพัฒนาความรู้ในการจัดบริการดูแลสุขภาพพนักงาน  และเฝ้าระวังโรคจากการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงจากการผลิต  และจัดบริการตรวจสุขภาพพนักงานอย่างคุ้มค่าตลอดจนสามารถนำข้อมูลผลการตรวจสุขภาพพนักงานมาใช้เพื่อปรับปรุงระบบการดูแลสุขภาพพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

          นอกจากความเสี่ยงต่อสุขภาพจากปัจจัยคุกคามในกระบวนการผลิตแล้วปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะสุขภาพก็เป็นประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบไม่ควรละเลย เพราะการที่พนักงานได้รับการดูแลให้มีสุขภาพที่ดีนับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะผลตอบแทนที่ได้รับก็คือผลิตภาพที่เพิ่มขึ้น  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและอัตราการขาดงานเนื่องจากความเจ็บป่วยที่ลดลง  นอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือที่ดีจากพนักงานเพื่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจขององค์กรอีกด้วย  ผู้รับผิดชอบงานด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงานสามารถนำข้อมูลตลอดจนการพิจารณาเลือกรูปแบบบริการการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และได้มีกฎกระทรวงออกมาเพื่อกำหนดให้สถานประกอบกิจการมีการตรวจสุขภาพพนักงาน ตามกฎกระทรวง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน  พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ธันวาคม  2547

                                       นรินทร์  แก้ววารี