วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2548 เวลา 10.30 น.

วาระในการประชุม

แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของบุคคลในแต่ละฝ่าย