เรียนเชิญ กลุ่มบริษัท IndyFreedom มาประชุมปรึกษาและแบ่งงานตามความสามารถของแต่ละบุคคลเพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ขอขอบคุณผู้ที่ได้เข้าร่วม การประชุมครั้งนี้